پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بیش از پانصد نفر از نمایندگان ادوار و منتخب از هر جناح و سلیقه با صدور پیام تسلیتی ضمن اعلام همدردی با بازماندگان برای شهدای خدمت، برای مردم ایران آرزوی همبستگی و بهروزی کردند.

منتشر شده در 3 خرداد 1403
در سرویس

به گزارش جهت پرس؛ در این بیانیه با اشاره به آیه « سَلَام ٌ عَلَیٰ َإِبْرَاهِیم َکَذَٰ لِکنَجْزِی َالْمُحْسِنِین ُإِنََّه ْمِنعِبَادِنَا َالْمُؤْمِنِین» آمده است: «بدین وسیله شهادت ریاست گرانقدر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سیدابراهیم رییسی‌ رییس‌جمهورمحبوب ومردمی وخادم آستان مقدس آقا امام رضا(ع)، وزیرامور خارجه شهیددکترامیرعبداللهیان و دیگرشهدای ارجمند حادثه دردناک سقوط بالگرد شهید آیت‌ الله سیدمحمدعلی آل هاشم شهید والا مقام خادم‌الرضا دکترمالک رحمتی و دیگرهمراهان وخادمان ملت شریف ایران را تسلیت عرض مینماییم. رضوان الهی برای شهدا، آرامش و شکیبایی برای بازماندگان، همبستگی و بهروزی و برای مردم ایران آرزومندیم.»

اسامی صادر کنندگان این پیام تسلیت به شرح زیر است:

١-علی لاریجانی
٢-حداد عادل
٣-محمدرضا باهنر
۴-عبدالرضا رحمانی فضلی
۵-علی نیکزاد
۶-رضا رحمانی تبریز
٧-مهرداد بذرپاش
٨-منوچهر متکی
٩-سید محمود علوی
١٠-سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
١١-سیداحمدرضا دستعیب
١٢-محمد دهقان نغندر
١٣-سیدمحمدحسینی رفسنجان
١۴-محمدباقر نوبخت
١۵-احمدنادری
١۶-سیدنظام الدین موسوی
١٧-حسین طلا
١٨-عبدالرضا عزیزی شیروان
١٩-سیدعلی موسوی نسب
٢٠-حسین آفریده
٢١-محمدرضا حسین نژاد
٢٢-رضا عبدالهی
٢٣-محمدرضا امیرحسنخانی
٢۴-عزت الله یوسفیان ملا
٢۵-محمد شاهی عربلو
٢۶-فداحسین مالکی
٢٧-محسن فتحی
٢٨-سیدحسین نقوی حسینی
٢٩-داریوش اسماعیلی
٣٠-سیداحسن علوی
٣١-ولی ملکی
٣٢-محمدعلی پور مختار
٣٣-محمد فیروزی
٣۴-جواد هروی
٣۵-کاظم جاللی
٣۶-بهروز نعمتی
٣٧-جواد جهانگیرزاده
٣٨-محمدعلی وکیلی
٣٩-علی اصغر یوسف نژاد
۴٠-عباس قائدی رحمت
۴١-عباس صالحی
۴٢-اسدالله عباسی
۴٣-عابدی اصفهان
۴۴-ابوالقاسم خسروی
۴۵-احمد انارکی
۴۶-احمد  مازنی
۴٧-ایرج عبدی
۴٨-محمدعلی عبدالله زاده
۴٩-خلیل آقایی
۵٠-معصومه آقاپور علیشاهی
۵١-نبی الله احمدی
۵٢-عثمان احمدی
۵٣-فریدون احمدی زنجان
۵۴-بابا احمدی لردگان
۵۵-علی اکبری شیراز
۵۶-عزیز اکبریان
۵٧-سیدمحسن علوی
۵٨-علی علیلو شبستر
۵٩-رضا علیزاده ورزقان
۶٠-حلیمه عالی
۶١-سالم امینی
۶٢-احمد امیرآبادی فراهانی
۶٣-امیری کهنوج
۶۴-امیری خامکانی
۶۵-احمدآریایی نژاد
۶۶-ناصرعاشوری فومن
۶٧-احسان ارکانی
۶٨-تیمور علی عسکری
۶٩-ولی آذروش
٧٠-غالمحسین مظفری
٧١-حمیدرضا عزیزی فارسانی
٧٢-روح اهلل بابایی صالح
٧٣-محمدرضا بادامچی
٧۴-علیرضا محجوب
٧۵-نادر قاضی پور
٧۶-ناهید تاج الدین
٧٧-محمدباقری بناب
٧٨-احمدبخشایش
٧٩-علی بختیار
٨٠-سعید باستانی
٨١-محبوبه بیات
٨٢-ابراهیم بای سالمی
٨٣-سیدمحمدبیاتیان
٨۴-یوناتان بت کلیا
٨۵-احمد بیگدلی
٨۶-سیدهادی بهادری
٨٧-سیروس برنا
٨٨-خدیجه ربیعی فرادنبه
٨٩-امیرعباس سلطانی
٩٠-منصور میرزاکوچکی بروجنی
٩١-محمدمهدی برومندی
٩٢-علیرضا بیگی
٩٣-علی نعمت چهاردلی
٩۴-دخیل عباس زارع زاده مهریزی
٩۵-محمددامادی
٩۶-حجت الله درویش پور
٩٧-مهدی دواتگری
٩٨-سیدحسین دهدشتی
٩٩-محمدقیوم دهقانی
١٠٠-محمدعلی دلوار
١٠١-محمدباسط درازهی
١٠٢-علیرضا ابراهیمی رامیان
١٠٣-علی ابراهیمی شازند
١٠۴-محمدعلی اسفنانی
١٠۵-علی اسماعیلی نور
١٠۶-علی فیاضی نور
١٠٧-محمدفیضی
١٠٨-نادر فریدونی
١٠٩-کمال فیروزآبادی
١١٠-حمیدرضا فولادگر
١١١-حسین گروسی
١١٢-حسن گرامی مقدم
١١٣-موس الرضا ثروتی
١١۴-سیدرضا نوروز زاده
١١۵-هادی قوامی
١١۶-علی اکبری بجنورد
١١٧-رمضانعلی وحیدی بجنورد
١١٨-محمد وحیدی بجنورد
١١٩-محمدعلی کریمی بجنورد
١٢٠-سیدابوالقاسم حسینی بجنورد
١٢١-حامد قادرمرزی
١٢٢-اسدالله قره خانی
١٢٣-غالمرضا اسدالهی
١٢۴-جلیل رحیمی جهان آبادی
١٢۵-احدقضایی
١٢۶-محمدحسین قربانی آستانه اشرفیه
١٢٧-مسعودگودرزی
١٢٨-منصور حقیقت پور
١٢٩-عطاالله حکیمی
١٣٠-علی رستمیان
١٣١-شهباز حسن پور
١٣٢-احمد حمزه
١٣٣-محمدحسن نژاد
١٣۴-فریدون حسنوند
١٣۵-همایون هاشمی
١٣۶-خلیل حیات مقدم
١٣٧-سیدحسن حسینی شاهرودی
١٣٨-محمدحسینی تفرش
١٣٩-سیدعلی حسینی نیشابور
١۴٠-سیدباقر حسینی زابل
١۴١-علی ایرانپور
١۴٢-سلیمان جعفرزاده
١۴٣-محمدجوادجمالی نوبندگانی
١۴۴-سیدقاسم جاسمی
١۴۵-جواد نظری مهر
١۴۶-علی اکبر کائیدی
١۴٧-کورش کرم پور
١۴٨-رضا کریمی اردبیل
١۴٩-امیدکریمیان
١۵٠-مصطفی کواکبیان
١۵١-علی مطهری
١۵٢-علی کاظمی بابا حیدری
١۵٣-هدایت اهلل خادمی
١۵۴-بشیر خالقی
١۵۵-محسن کوهکن
١۵۶-علی کرد
١۵٧-شهرام کوسه غراوی
١۵٨-مجید منصوری لنجان
١۵٩-عباسعلی منصوری کاشان
١۶٠-شاهپور مرحبا
١۶١-اصغر مسعودی نی ریز
١۶٢-سیدمحمد موالی زاده
١۶٣-کاظم سلیمی
١۶۴-سیدمحمدحسین میرمحمدی
١۶۵-داود محمدی قزوین
١۶۶-محمدرضا محسنی ثانی
١۶٧-سیدشکرخدا موسوی
١۶٨-ابوذر ندیمی
١۶٩-فریده اولادقباد
١٧٠-رجب رحمانی تاکستان
١٧٢-حبیب رشیدی مرودشت
١٧٣-محمدرضا رضایی کوچی
١٧۴-جواد سعدون زاده
١٧۵-گل محمدصالحی لردگان
١٧۶-حسین سبحانی نیا
١٧٧-نور محمد تربتی نژاد
١٧٨-علی وقفچی
١٧٩-محمدباقر ذاکری
١٨٠-هادی شوشتری
١٨١-کریم زارع شیراز
١٨٢-محمدرضا علی حسینی نهاوند
١٨٣-اردشیرنوریان
١٨۴-حیدرعلی عابدی
١٨۵-ضیاء الله اعزازی ملکی
١٨۶-نظر افضلی
١٨٧-عباسعلی الله یاری
١٨٨-حسن خسته بند
١٨٩-بهمن طاهرخانی
١٩٠-حمدالله کریمی بیجار
١٩١-شکور پور حسین شقانل
١٩٢-محسن بیگلری
١٩٣-پروانه مافی
١٩۴-عباسعلی پوربافرانی
١٩۵-الهام آزاد
١٩۶-پیمان فروزش
١٩٧-زهرا ساعی
١٩٨-اکبر ترکی
١٩٩-فاطمه سعیدی
٢٠٠-سیدفرید موسوی
٢٠١-عبدالرضا هاشم زهی
٢٠٢-سهیلا جلودارزاده
٢٠٣-علی جلیلیان
٢٠۴-حسین آذین
٢٠۵-سیدمحمود حسینی دولت آبادی
٢٠۶-حمیدگرمابی
٢٠٧-محمدابراهیم رضایی خمین
٢٠٨-محمدباقرسعادت
٢٠٩-سیدکمال الدین شهریاری
٢١٠-قاسم میرزایی نکو
٢١١-شادمهرکاظم زاده
٢١٢-عباس رجایی
٢١٣-حسین رضازاده
٢١۴-سیدابوالفضل رضوی
٢١۵-زهرا سعیدی
٢١۶-رمضانعلی سبحانی فر
٢١٧-حسن سیدآبادی
٢١٨-سیدشریف حسینی
٢١٩-اصغرسلیمی سمیرم
٢٢٠-سیدمهدی صادق
٢٢١-سیدهادی حسینی قائم شهر
٢٢٢-نوذر شفیعی ممسنی
٢٢٣-علی اسدی شهربابک
٢٢۴-سمیه محمودی
٢٢۵-مهدی شیخ
٢٢۶-مسعودرضایی شیراز
٢٢٧-عبدالرحمن رستمیان
٢٢٨-عبدالکریم رجبی
٢٢٩-عبدالله رضیان
٢٣٠-علی اکبر متین
٢٣١-علی اکبر ناصری
٢٣٢-علی کامیار
٢٣٣-علیرضامنادی
٢٣۴-عوض حیدرپور
٢٣۵-محمدمهدی افتخاری
٢٣۶-میرهادی قره سید
٢٣٧-علی قنبری کوهرنگ
٢٣٨-جعفرگلباز
٢٣٩-مهرداد بائوج الهوتی
٢۴٠-محسن صرامی فروشان
٢۴١-مجیدجلیل لردگان
٢۴٢-محمدسقایی نی ریز
٢۴٣-محمدتقی توکلی الیگودرز
٢۴۴-محمدعلی مددی
٢۴۵-منصور مرادی مریوان
٢۴۶-رضاشیران
٢۴٧-مفیدکیائی نژاد
٢۴٨-حسین مقصودی
٢۴٩-مهدی سنایی
٢۵٠-سیدابوالفضل موسوی بیوکی
٢۵١-سیدمویدحسینی
٢۵٢-ناصرنصیری
٢۵٣-علی نجفی خوشرودی
٢۵۴-حسن بهرام نیا
٢۵۵-الیاس حضرتی
٢۵۶-محمدسعیداربابی
٢۵٧-مهدی عیسی زاده
٢۵٨-غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی
٢۵٩-محمدجواد کولیوند
٢۶٠-عبدالحسین روح المینی
٢۶١-ناصرکاشانی
٢۶٢-ساالر مرادی سنندج
٢۶٣-علی گلمرادی
٢۶۴-حسن تامینی
٢۶۵-سیدمحمدسادات ابراهیمی
٢۶۶-عابدفتاحی
٢۶٧-سیدشهاب الدین صدر
٢۶٨-قلی الله قلی‌زاده
٢۶٩-غالمرضا تاجگردون
٢٧٠-محمود شکری
٢٧١-شهریار طاهرپور
٢٧٢-سعداله نصیری قیداری
٢٧٣-محمدقیوم دهقانی ایرانشهر
٢٧۴-ابراهیم شیخی
٢٧۵-علی جدی
٢٧۶-امان اهلل حسین پور
٢٧٧-حسین محمدزاده
٢٧٨-روح الله بیگی
٢٧٩-حسینعلی شهریاری
٢٨٠-حبیب الله دهمرده
٢٨١-محمدرضا پورابراهیمی
٢٨٢-محمد مهدیزاهدی
٢٨٣-سیدمحمدپاکمهر
٢٨۴-حمیدرضامشهدی عباسی
٢٨۵-مسعود پزشکیان
٢٨۶-حسین حاجی‌دلیگانی
٢٨٧-عبدالرضا مصری
٢٨٨-ضرغام صادقی
٢٨٩-محمدرضا دستغیب
٢٩٠-محمدمهدی شهریاری بجنورد
٢٩١-سیدمحمدمهدی پور فاطمی
٢٩٢-عباس مقتدایی
٢٩٣-سیدمحمدرضا میرتاجالدینی
٢٩۴-محمدحسین فرهنگی
٢٩۵-محمداسماعیل سعیدی تبریز
٢٩۶-جلال رشیدی کوچی
٢٩٧-صدیف بدری
٢٩٨-سیدکاظم موسوی اردبیل
٢٩٩-سیدناصرموسوی لارگانی
٣٠٠-ابوالفضل ابوترابی نجف آباد
٣٠١-ابراهیم عزیزی
٣٠٢-فرهاد بشیری
٣٠٣-علیرضامنظری توکلی کرمان
٣٠۴-رحیم‌زارع آباده
٣٠۵-موس غضنفرآبادی
٣٠۶-فرج اهلل عارفی
٣٠٧-عفت شریعتی کوهبنانی
٣٠٨-نصرالله پژمانفر
٣٠٩-سعیدابوطالب
٣١٠-عبدالغفور ایرانژاد
٣١١-احمدبلوکیان
٣١٢-احمدپیشبین
٣١٣-مرتض تمدن
٣١۴-بهلول حسینی
٣١۵-امیررضاخادم ازغدی
٣١۶-حسن زمانی ملایر
٣١٧-حسن سبحانی دامغان
٣١٨-علی سرافرازیزدی
٣١٩-حسن سلیمانی
٣٢٠-سیدحسن شجاعی کیاسری
٣٢١-علیرضاعبادی بیرجند
٣٢٢-قاسم عزیزی شازند
٣٢٣-عابدفتاحی ارومیه
٣٢۴-قدرت الله علیخانی
٣٢۵-حشمت الله فلاحت پیشه
٣٢۶-ابراهیم کارخانه‌ای
٣٢٧-حسین مظفر
٣٢٨-مجتبی رحماندوست
٣٢٩-حسین نوش آبادی
٣٣٠-فریدون همتی ایلام
٣٣١-سیدمهدی مقدسی
٣٣٢-قاسم احمدی لاشکی
٣۴٢-میرقسمت موسوی اصل
٣٣٣-اسفندیاراختیاری
٣٣۴-جبارکوچکی‌نژاد
٣٣۵-کارن خانلری
٣٣۶-رضا صابری رامیان
٣٣٧-قاسم جعفری بجنورد
٣٣٨-علیرضاسلیمی محوالت
٣٣٩-محمد باقر عبادیبیرجند
٣۴٠-محسن علیمردانی
٣۴١-شهروز افخمی
٣۴٢-ارسالن فتحیپور
٣۴٣-مهناز بهمنیسراب
٣۴۴-غالمحسینشیریعلیآبادی
٣۴۵-محمدحسینحسینزاده بحرینی
٣۴۶-ابراهیمنکو رباط کریم
٣۴٧-محمدعاشوریبندرعباس
٣۴٨-حجت اهلل خداییسوری
٣۴٩-حسن کامران
٣۵٠-اسماعیلکوثری
٣۵١-فتح اهلل حسینی
٣۵٢-محمدصالح جوکار
٣۵٣-عالءالدین بروجردی
٣۵۴-عباس گودرزی بروجرد
٣۵۵-محمدحسن آصفری
٣۵۶-احمدشوهانی
٣۵٧-وحید احمدی
٣۵٨-ابراهیم آقامحمدی
٣۵٩-سیدمسعود میرکاظمی
٣۶٠-جلیل جعفری
٣۶١-علی مروی
٣۶٢-شمس اهلل بهمئی
٣۶٣-حسین نجابت
٣۶۴-سیدهاشم بنی هاشمی
٣۶۵-موسی احمدی
٣۶۶-سیدموس موسوی
٣۶٧-سیدحسین ذواالنوار
٣۶٨-احمدسجادی
٣۶٩-سیدمهدی موسوی نژاد
٣٧٠-نادر فریدونی
٣٧١-سیدسعید حیدری
٣٧٢-ناصرسودانی
٣٧٣-عبدالکریم جمیری
٣٧۴-حبیب آقاجری
٣٧۵-روبرت بیگلریان
٣٧۶-محمدسعید انصاری
٣٧٧-غالمرضا مصباحی مقدم
٣٧٨-محمدمهدی رهبری
٣٧٩-احمد وکیل
٣٨٠-علی محمد احمدی ایلام
٣٨١-سیدسعیدزمانیان دهکردی
٣٨٢-جعفر قادری
٣٨٣-سیدعبدالکریم هاشمی
٣٨۴-عیسی امامی
٣٨۵-الیاس نادران
٣٨۶-اسماعیل جلیلی
٣٨٧-محمدرضا تابش
٣٨٨-مقدادنجف نژاد
٣٨٩-غلامرضا کاتب
٣٩٠-رسول خضری
٣٩١-سیام کمره صدق
٣٩٢-علیرضامرندی
٣٩٣-مراد هاشم زهی
٣٩۴-سلیمان عباسی
٣٩۵-نعمت الله منوچهری
٣٩۶-فاطمه آلیا
٣٩٧-سیدمحمدحسن ابوترابی فرد
٣٩٨-امیرخجسته
٣٩٩-محمدسلیمانی تهران
۴٠٠-غالم محمد زارعی
۴٠١-سیدعنایت الله هاشمی
۴٠٢-محمدرضا خان محمدی
۴٠٣-الیاس طاهری
۴٠۴-روح الله عباسپور
۴٠۵-ابوالقاسم جراره
۴٠۶-الله وردی دهقانی
۴٠٧-کمال علیپور
۴٠٨-منصور آرامی
۴٠٩-حمیدرضاپسنگ
۴١٠-سیدمهدی هاشمی تهران
۴١١-عبدالکریم حسینزاده
۴١٢-احمدجباری
۴١٣-احمدعلی مقیمی
۴١۴-محمدابراهیم محبی
۴١۵-سیدعلی طاهری
۴١۶-الله افتخاری
۴١٧-بیژن نوباوه
۴١٨-احمدسالک کاشانی
۴١٩-جمشیدجعفرپور
۴٢٠-مرتض آقاتهرانی
۴٢١-سیدمرتضی حسینی قزوین
۴٢٢-سیدحمیدرضاطباطبایی نائینی
۴٢٣-نیرهاخوان بیطرف
۴٢۴-محمدرزم
۴٢۵-سیدمحمدعلی موسوی
۴٢۶-محمداسماعیل‌نیا
۴٢٧-یعقوب جدگال
۴٢٨-سیدعلی محمد بزرگواری
۴٢٩-غلامرضا نوری قزلچه
۴٣٠-یونس اسدی مشکین‌شهر
۴٣١-سکینه عمرانی
۴٣٢-بهرام بیرانوند
۴٣٣-عباس پاپیزاده
۴٣۴-حبیب برومند داشقاپو
۴٣۵-محمدباقر شریعتی
۴٣۶-سیدراضی نوری
۴٣٧-ناصرصاحی نسب
۴٣٨-رحمت الله نوروزی
۴٣٩-حسین نیازآذری
۴۴٠-محمدقمی
۴۴١-میرحمایت میرزاده
۴۴٢-احدآزادیخواه
۴۴٣-فرهاد فالحتی
۴۴۴-سیدمحمدجواد ابطحی
۴۴۵-سلمان خدادادی
۴۴۶-سیدحمزه امینی
۴۴٧-جلیل مختار
۴۴٨-حسن لطفی
۴۴٩-محمدوحدتی
۴۵٠-عامر کعبی
۴۵١-سیدتقی کبیری
۴۵٢-محمود بهمنی طالقان
۴۵٣-شهاب نادری
۴۵۴-عین‌الله شریف پور
۴۵۵-سیدکاظم دلخوش
۴۵۶-سیده فاطمه حسینی تهران
۴۵٧-علیاکبر کریمی
۴۵٨-قرچه طیار
۴۵٩-مجتبی ذوالنوری
۴۶٠-ابوالفضل حسن بیگی
۴۶١-تاجر چنارانی
۴۶٢-مجیدناصری‌نژاد
۴۶٣-علی ادیانی
۴۶۴-علی عسگر ظاهری
۴۶۵-غالمرضا شرفی
۴۶۶-حبیب الله کشت زر
۴۶٧-حسن بهرام نیا
۴۶٨-سکینه الماسی
۴۶٩-احمد صفری
۴٧٠-عدل هاشمی‌پور
۴٧١-قاسم ساعدی
۴٧٢-عبدالحمید خدری
۴٧٣-جهانبخش محبی‌نیا
۴٧۴-محمدخدابخش
۴٧۵-سیدمهدی فرشادان
۴٧۶-نبیاهلل هزارجریبی
۴٧٧-حمیدرضا حاجی بابایی
۴٧٨-محسن علیجانی زمانی
۴٧٩-یعقوب شیویاری
۴٨٠-بهروز بنیادی
۴٨١-أبوالفضل سروش
۴٨٢-همایون یوسفی
۴٨٣-علینوبخت حقیقی
۴٨۴-منوچهر جمالی سوسفی
۴٨۵-محمدنعیم امینی فرد
۴٨۶-احمد همتی سمنان
۴٨٧-اکیررنجبرزاده
۴٨٨-سیدمرتض خاتمی
۴٨٩-حمیده زرآبادی
۴٩٠-جواد حسینی کیا
۴٩١-محمد عزیزی ابهر
۴٩٢-رامین نور قلیپور
۴٩٣-اقبال محمدیان
۴٩۴-علیم یارمحمدی
۴٩۵-محمدرضا ملکشاهی
۴٩۶-حسین هاشمی تختی نژاد
۴٩٧-مجیدکیانپور
۴٩٨-حمیدبنایی
۴٩٩-فرهاد تجری
۵٠٠-حسن نوروزی
۵٠١-یحیی کمالی پور
۵٠٢-محمد مهدی مفتح
۵٠٣-احمدعلی کیخا
۵٠۴-جواد آرین منش
۵٠۵-ولی اسماعیلی
۵٠۶-ملک محمدی
۵٠٧-علی بروغنی
۵٠٨-علی عباسپور تهرانی فرد
۵٠٩-امیدوار رضایی
۵١٠-شاهرخ رامین
۵١١-محمدرسول شی‌خیزاده
۵١٢-محمدعلی محسنی بندپی
۵١٣-انوشیروان محسنی بند پی
۵١۴-جبار کوچکی‌نژاد
۵١۵-شهلا میرگلوبیات

اشتراک گذاری :
jhtp.ir/170967

اخبار پیشنهادی

نظرات

یک پاسخ

  1. حالا زنده بود می دریدنش همین نماینده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار ویژه

تبلیغات

اخبار جدید

شبکه های اجتماعی