پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ازدواج با زنان زیر حرام استو نظر مراجع مختلف عظام تقلید را با هم میخوانیم.

منتشر شده در 8 مهر 1401
در سرویس

ازدواج با زنان زیر حرام است. نظر مراجع مختلف عظام تقلید را با هم میخوانیم.

 ازدواج با زنهایی که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند حرام است۱.

۱- زنجانی: حرام و باطل است.

*****

خوئی، صافی: مسأله ۲۳۹۳- سیستانی: مسأله ۲۴۰۳- مکارم: مسأله ۲۰۴۲- وحید: مسأله ۲۴۴۸- ازدواج با زنهایی که با انسان محرم هستند مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن، (مکارم: و زن پدر و دختر زن) حرام است.(مکارم:وشرح آن در مسایل آینده خواهد آمد)

مظاهری: مسأله ۱۹۸۰- ازدواج با کسانى که با انسان محرم هستند حرام است.

مسأله ۲۳۸۵- اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیکی نکند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می شوند۱.

۱- مکارم: ولی دختر زن و نوه دختری و پسری آن زن در صورتی به آن مرد حرام می شوند که با آن زن نزدیکی کرده باشد.

*****

مظاهری:مساله ۱۹۸۱- مادر و جدّه پدرى و مادرى هرچه بالا روند، و دختر و نوه دخترى و پسرى هرچه پایین آیند، خواهر، دختر خواهر و دختر برادر، هرچه پایین آیند و عمّه و خاله و عمّه و خاله پدر و مادر هرچه بالا روند و زنِ پسر و زن پدر و مادر زن هرچه بالا رود و دختر زن پس از نزدیکى با مادرش، و نوه پسرى و دخترى آن زن به مرد محرم مى‏باشند.

مسأله ۲۳۸۶- اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد محرم می شوند.

مکارم، مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۳۸۵.

مسأله ۲۳۸۷- اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی تواند با دختر او۱ ازدواج کند۲.

۱- زنجانی: با دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند…

۲- خوئی، تبریزی، سیستانی: بنابراحتیاط واجب با دختر او ازدواج نکند.

مکارم، مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۳۸۵.

مسأله ۲۳۸۸- عمه و خاله پدر۱ و عمه و خاله پدر پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند.

۱- صافی: عمه و خاله خود شخص و عمه و خاله پدر…

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۳۸۵.

*****

خوئی۲۳۹۷، سیستانی ۲۴۰۷، وحید۲۴۵۲: مسأله- عمه و خاله انسان و عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر یا مادر پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر، یا پدر مادر، هر چه بالا روند، به انسان محرمند.

زنجانی: مسأله ۲۳۹۷- عمه و خاله پدر یا مادر و عمه و خاله پدر بزرگ پدری یا مادری و عمه و خاله مادر بزرگ پدری یا مادری، هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسأله ۲۳۸۹- پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند۱، چه در موقع عقد باشند، یا بعداً به دنیا بیایند به زن او محرم هستند.

۱- زنجانی: خواه در موقع عقد یا وقتی که زن او بوده، باشند، یا بعداً به دنیا بیایند، به زن او محرم هستند.

*****

مظاهری: مسأله ۱۹۸۲- پدر و جدّ هر چه بالا روند، پسر، نوه دخترى و پسرى هرچه پایین آیند، برادر و پسر برادر و پسر خواهر، هرچه پایین آیند، عمو و دایى و عمو و دایى پدر و مادر هرچه بالا روند و پدر و جدّ شوهر هرچه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر هرچه پایین آیند و داماد و شوهر مادر بعد از نزدیکى با مادر، به زن محرم مى‏باشند.

مسأله اختصاصی

مظاهری: مسأله ۱۹۸۳- اگر با زنى که براى خود عقد کرده نزدیکى نکرده باشد، تا وقتى که آن زن در عقد اوست نمى‏تواند با دختر او ازدواج کند، گرچه محرم او نیست.

مسأله ۲۳۹۰- اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد یا صیغه، تا وقتی آن زن در عقد اوست نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید۱.

۱- سبحانی: و در ازدواج موقت اگر مدت زن تمام شود یا به وی ببخشند تا عده او به پایان نرسد نمی تواند با خواهر او ازدواج کند .

مسأله ۲۳۹۱- اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق۱ گفته می شود طلاق رجعی دهد، در بین عدّه نمی تواند خواهر او را عقد نماید۲، بلکه در عدّه طلاق بائن هم که بعداً بیان می شود، احتیاط مستحبّ آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری نماید۳.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

۱- زنجانی: در فصل طلاق  مسأله [۲۵۲۲]…

۲- اراکی: و اگر عقد انقطاعی باشد و مدّت تمام شود، احتیاط مستحبّ آن است که قبل از انقضاء عدّه نمی تواند با خواهر او ازدواج کند. [پایان مسأله]

گلپایگانی، صافی: و اگر زنی را متعه کرده باشد و مدّت او را بخشیده یا تمام شده باشد در عدّه او بنابر احتیاط لازم نباید خواهر او را بگیرد…

خوئی، تبریزی، سیستانی: ولی در عدّه طلاق بائن می تواند با خواهر او ازدواج نماید و در عدّه متعه احتیاط واجب آن است که ازدواج نکند.

وحید: و همچنین ـ بنابر احتیاط واجب ـ در صورتى که در عدّه متعه باشد ، ولى در عدّه طلاق بائن مى تواند با خواهر او ازدواج نماید.

زنجانی: ولی در عدّه طلاق بائن (که بعداً بیان می شود) می تواند عقد کند، ولی احتیاط مستحبّ آن است که در عدّه متعه از ازدواج با خواهر او خودداری نماید.

۳- نوری: و اگر زنی را متعه کرده باشد و مدت او را بخشیده یا تمام شده باشد، بنابر أقوی در عدّه او می تواند با خواهر او بطور دوام یا موقّت ازدواج کند.

فاضل: و احتیاط واجب این است که در عدّه متعه با خواهر آن زن که او را متعه کرده بوده است، ازدواج نکند.

*****

مکارم: مسأله ۲۰۴۶- بعد از طلاق، مادام که [زن] در عدّه است، در صورتی که عدّه رجعی باشد (که شرح آن در کتاب طلاق خواهد آمد)، نمی تواند خواهر او را بگیرد و احتیاط مستحب آن است که در عدّه طلاق بائن که شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نکند، همچنین در عدّه متعه خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و یا بخشیدن مدّت باشد.

مظاهری: مسأله ۱۹۸۵- اگر زن را طلاق رجعى دهد، در بین عدّه نمى‏تواند خواهر او را عقد نماید.

مسأله ۲۳۹۲- انسان نمی تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج کند ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد راضی هستم اشکال ندارد۱.

۱- گلپایگانی، صافی: لکن احتیاط مستحبّ مؤکّد آن است که دوباره او را عقد نماید.

اراکی: هر چند بعداً زن بگوید به آن عقد راضی هستم، کفایت نمی کند و نیاز به عقد مجدّد دارد.

خوئی، تبریزی، سیستانی: بعداً زن اجازه نماید اشکال ندارد.

بهجت: بنابر أقرب اشکال ندارد.

نوری: آن عقد صحیح و نافذ می شود.

سبحانی: و احتیاط موکد این است که عقد را تجدید کند .

مسأله ۲۳۹۳- اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده یا خواهر زاده او را عقد کرده۱ و حرفی نزند۲، چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است۳، بلکه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد که باطناً راضی بوده احتیاط واجب آن است که شوهرش از برادر زاده او جدا شود مگر آن که اجازه دهد.

این مسأله در رساله آیات عظام :مکارم ، مظاهری و بهجت  نیست.

۱- اراکی: و حرفی نزد، اکتفا به آن عقد اشکال دارد. و همچنین است سکوت قبل از عقد. [پایان مسأله]

۲- وحید: و حرف نزدنش کاشف از رضایت او نباشد ، چنانچه بعد رضایت ندهد عقد آنان باطل است.

۳- خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی، نوری، زنجانی: [پایان مسأله]

سیستانی: چنانچه بعداً رضایت بدهد عقد صحیح است، و اگر رضایت ندهد عقد آنان باطل است. [پایان مسأله]

سبحانی: ولى اگر از حرف نزدنش معلوم باشد که باطناً راضى بوده شوهرش نمى تواند از برادرزاده او جدا شود مگر آن که او را طلاق دهد.

مسأله ۲۳۹۴- اگر انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد با مادر آنان زنا کند، دیگر نمی تواند۱ با آنان ازدواج نماید۲.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و سبحانی نیست.

۱- بهجت: بنابر أحوط…

۲- مظاهری: ولی اگر بعد از ازدواج با انان با مادرشان زنا کند آنها بر او حرام نمی شوند.

*****

اراکی: مسأله ۲۴۰۹- خوئی، تبریزی، صافی: مسأله ۲۴۰۳- وحید: مسأله ۲۴۵۸- اگر انسان پیش از آن که دختر خاله خود را بگیرد با مادر او زنا کند، دیگر نمی تواند با او ازدواج نماید(۱) و حرام ابدی می شود و اگر پیش از آن که دختر عمه خود را عقد کند با مادر او زنا کند بنابر احتیاط واجب نمی تواند با او ازدواج نماید.

(۱) خوئی، تبریزی، صافی، وحید: و بنابر احتیاط واجب دختر عمه نیز این حکم را دارد.

سیستانی: مسأله ۲۴۱۳- اگر انسان با خاله یا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا کند، دیگر بنابر احتیاط واجب نمی تواند با دختر او ازدواج نماید.

زنجانی: مسأله ۲۳۰۳- اگر انسان پیش از آنکه زنی را بگیرد، با مادر وی زنا کند، دیگر نمی تواند با آن زن ازدواج کند، این حکم اختصاص به ازدواج با دختر خاله، در صورت زنا با مادر وی ندارد بلکه در غیر این صورت هم می آید.

مسأله ۲۳۹۵- اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید۱ و پیش از آن که با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد۲.

این مسأله در رساله آیات عظام: اراکی، مکارم و سبحانی نیست.

۱- خوئی: و پس از نزدیکی با آنان با مادرشان زنا کند موجب جدایی آنها نمی شود و همچنین است حکم اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید، اگر چه احتیاط مستحبّ آن است که در این صورت از ایشان به طلاق دادن جدا شود.

سیستانی: سپس بعد از نزدیکی یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب جدایی آنها نمی  شود.

۲- گلپایگانی، فاضل، صافی: احتیاط واجب آن است که از ایشان (صافی: به طلاق دادن) جدا شود.

تبریزی: احتیاط مستحبّ آن است که از ایشان به طلاق دادن جدا شود، و امّا اگر زنا کردن با مادرشان پس از نزدیکی با خودشان باشد موجب جدایی آنها نمی شود.

زنجانی، مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۳۹۴.

*****

وحید: مسأله ۲۴۵۹- اگر با دختر عمّه یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پس از نزدیکى با آنان با مادرشان زنا کند موجب جدایى آنها نمى شود ، ولى اگر پیش از آن که با آنان نزدیکى کند با مادرشان زنا نماید ، احتیاط واجب آن است که از ایشان به طلاق جدا شود.

مسأله ۲۳۹۶- اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند۱، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمی شود۲ و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید۳، ولی در این صورت احتیاط مستحبّ آن است که از آن زن جدا شود.

این مسأله در رساله آیت الله مکارم نیست.

۱- گلپایگانی: بلکه حرمت آن خالی از قوّت نیست…

اراکی: احتیاط مستحبّ آن است که با دختر و مادر او ازدواج نکند…

بهجت: بنابر أظهر می تواند با دختر او ازدواج نماید، ولی احتیاط در عدم ازدواج است…

۲- گلپایگانی، صافی: و امّا اگر بعد از عقد و پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید احتیاط واجب آن است که آن زن را طلاق دهد و دیگر هم او را نگیرد.

فاضل: ولی اگر او را طلاق بدهد و بعداً دوباره بخواهد با او ازدواج کند اشکال دارد و نیز اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید احتیاط واجب آن است که از آن زن جدا شود.

۳- اراکی، بهجت: [پایان مسأله]

*****

خوئی و تبریزی ۲۴۰۵: مسأله- اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، أحوط و اولی آن است (تبریزی: اولی آن است) که با دختر او ازدواج نکند، بلکه اگر زنی را عقد نماید و پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا کند بهتر آن است که از آن زن جدا شود ولی اگر با او نزدیکی کند و بعد با مادر او زنا نماید، بی شبهه (تبریزی: بلاشک) لازم نیست از آن جدا شود.

سیستانی: مسأله ۲۴۱۵- اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط مستحبّ آن است که با دختر او ازدواج نکند.

وحید: مسأله ۲۴۶۰- اگر با زنى غیر از عمّه و خاله خود زنا کند ، احتیاط مستحبّ آن است که با دختر او ازدواج نکند ، و اگر زنى را عقد نماید و پیش از آن که با او نزدیکى کند با مادر او زنا کند ، احتیاط واجب آن است که به طلاق از آن زن جدا شود ، ولى اگر با او نزدیکى کند و بعد با مادر او زنا نماید ، لازم نیست از آن زن جدا شود.

زنجانی: مسأله ۲۴۰۴- اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند، بعد با مادر او زنا کند، آن زن به او حرام نمی‌شود البته اگر این شخص، همسرش را طلاق بدهد نمی‌تواند دوباره با او ازدواج کند. و اگر زنی را عقد نماید و پیش از نزدیکی با وی با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام می‌شود.

سبحانی: مسأله ۲۰۳۴- اگر با زنى زنا کند، نمى تواند با دختر او ازدواج کند، و اگر زنى را عقد نماید و با او نزدیکى کند بعد با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمى شود و اگر پیش از آن که با او نزدیکى کند با مادر او زنا نماید، احتیاط واجب آن است که از آن زن به وسیله طلاق جدا شود.

مظاهری: مسأله ۱۹۸۸- اگر با زنى غیر از عمّه و خاله خود زنا کند، مکروه است با دختر یا مادر او ازدواج نماید، امّا اگر او را عقد نماید و بعد با مادر یا دختر او زنا کند آن زن بر او حرام نمى‏شود.

مسأئل اختصاصی

زنجانی: مسأله ۲۴۰۵- اگر کسی با زنی زنا کند، آن زن بر پدر و پسر او حرام خواهد شد. ولی اگر کسی با زن پدر یا زن پسر بعد از نزدیکی کردن شوهر نزدیکی کند، آن زن بر شوهرش حرام نخواهد شد. و اگر پسر قبل از نزدیکی کردن پدر با زن او نزدیکی کند، زن بر پدر حرام خواهد شد، و اگر پدر با زن پسر قبل از نزدیکی کردن پسر نزدیکی کند، آن زن باید احکام محرّم ابدی را نسبت به شوهرش بار کند و بدون طلاق با دیگری ازدواج نکند.

مظاهری: مسأله ۱۹۸۹- مرد شیعه مى‏تواند با زن سنّى ازدواج کند و همچنین زن شیعه مى‏تواند به عقد سنّى درآید ولى سزاوار نیست که این کار عملى شود.

مسأله ۲۳۹۷- زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر۱ در آید۲، مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره غیر کتابیه به طور دائم۳ ازدواج کند۴ و به احتیاط واجب ازدواج دائم با زنهای کافره اهل کتاب نیز جایز نیست ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب و مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.

۱- اراکی: چه مشرک و چه اهل کتاب…

۲-سبحانی: ولى مرد مسلمان مى تواند با زن هاى اهل کتاب به طور موقت ازدواج کند.

۳- اراکی: یا موقّت…

۴- مظاهری: ، ولى صیغه کردن زنهاى اهل کتاب مانند یهود و نصارى و مجوس، مانعى ندارد.

*****

گلپایگانی، صافی، خوئی و تبریزی: مسأله ۲۴۰۶- وحید: مسأله ۲۴۶۱- نوری: مسأله ۲۳۹۳- زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی تواند با زن کافره غیر اهل کتاب ازدواج نماید ولی متعه کردن زن اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد(۱) بلکه جواز ازدواج آنان به طور دوام نیز خالی از قوت نیست ولی در صورت تمکّن از ازدواج مسلمه کراهت شدیده دارد، بلکه در این صورت احتیاط ترک نشود.

(۱) خوئی، تبریزی: و بنابر احتیاط استحبابی عقد دائمی با آنها ننماید و بعضی از فرق از قبیل خوارج و غلات و نواصب که خود را مسلمان می دانند در حکم کفّارند، و مرد و زن مسلمان نمی توانند با آنها به طور دائم یا انقطاع ازدواج نمایند.

(۱) وحید: و بنابر احتیاط مستحبّ ازدواج دائم با آنها ننماید. ولی نمی تواند با زن های اهل کتاب بدون رضایت زن مسلمان خود ازدواج دائم یا موقت نماید.

و بعضى از فرقه ها ـ از قبیل خوارج و غلات و نواصب ـ که خودرا مسلمان مى دانند و در حکم کفّارند ، مرد و زن مسلمان نمى توانند با آنها به طور دائم یا موقّت ازدواج نمایند.

(۱) نوری: بلکه ازدواج آنها بطور دوام نیز بنابر أقوی جایز است ولی این احتیاط ترک نشود که در صورتی اقدام به ازدواج به طور دوام با آنها بکند که متمکن از ازدواج با زن مسلمان نباشد.

فاضل: مسأله ۲۵۱۲- زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر در آید، مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره به طور دائم ازدواج کند، حتّی اگر یهودیه یا نصرانیّه باشند بنابر احتیاط واجب؛ ولی صیغه کردن زنهای یهودی و نصرانی مانعی ندارد.[و] کسی که زن مسلمان دارد  نباید زن یهودی و نصرانی را صیغه نماید.

مکارم: مسأله ۲۰۴۸- زن مسلمان نمى تواند به عقد کافر درآید، ولی مرد مسلمان می تواند با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری ازدواج کند.

بهجت: مسأله ۱۹۱۶- زن مسلمان، نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمی تواند با زنان کافری که اهل کتاب نیستند ازدواج کند، ولی با زنانی که یهودی و یا نصرانی باشند، موقّتاً به صورت صیغه می تواند ازدواج نماید.

زنجانی: مسأله ۲۴۰۶- زن مسلمان نمی‌تواند به عقد مرد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با غیر اهل کتاب و مجوس ازدواج کند، نه به‌صورت ازدواج دائم و نه به‌صورت ازدواج موقّت؛ و ظاهراً ازدواج دائم یا موقّت با زن یهودی و نصرانی باطل نیست؛ بلکه مخالف احتیاط استحبابی است و در ازدواج دائم کراهت هم دارد. ازدواج با زن مجوسی به‌صورت دائم صحیح نیست و به‌صورت موقّت مکروه و مخالف احتیاط استحبابی است. و درصورتی‌که مرد و زن کافر با یکدیگر ازدواج کنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وی بر دین مسیحیت یا یهودیت یا مجوسی است باقی بماند ازدواج باطل نمی‌گردد. در مورد اسلام آوردن زن یا شوهر احکام چندی وجود دارد که در کتب مفصّل فقهی آمده است.

سیستانی: مسأله ۲۴۱۶- زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقت، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌های کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولی صیغه کردن زن‌هایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد، ـ و بنا بر احتیاط لازم ـ عقد دائمی با آنها ننماید، و اما زن مجوسیه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حتی به طور موقت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، البته مردی که زن مسلمان دارد بدون اذن او نمی‌تواند با اینها ازدواج کند بلکه بنا بر احتیاط واجب با اذن وی هم ازدواج با آنها جایز نیست، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان می‏دانند و در حکم کفّارند، مرد و زن مسلمان نمی‌توانند با آنها به طور دائم، یا موقت ازدواج نمایند، و همچنین مرتد.

مسأله ۲۳۹۸- اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند آن زن۱ بر او حرام می شود۲ و اگر با زنی که در عدّه متعه، یا طلاق بائن، یا عدّه وفات است زنا کند، بعداً می تواند او را عقد نماید۳، اگر چه احتیاط مستحبّ آن است که با او ازدواج نکند و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عدّه متعه و عدّه وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.

۱- خوئی، وحید: بنابراحتیاط…

صافی: بنابر احتیاط واجب…

۲- تبریزی: آن زن بنابر أظهر بر او حرام نمی شود…

بهجت: و اگر با زنی که در عدّه طلاق بائن، یا عدّه وفات است زنا کند، بعداً می تواند او را عقد نماید. [پایان مسأله]

۳- وحید: بعد مى تواند اورا عقد نماید ، و معنى طلاق رجعى و طلاق بائن وعدّه متعه و عدّه وفات در احکام طلاق خواهد آمد.

*****

اراکی: مسأله ۲۴۱۲- اگر با زن شوهر دار یا زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند بنابر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می شود و اگر با زنی که در عدّه متعه (عقد غیر دائم) یا طلاق بائن یا عدّه وفات است زنا کند، این احتیاط لازم نیست.

فاضل: مسأله ۲۵۱۷- اگر با زنی که در عدّه طلاق است زنا کند باعث حرمت ابدی نمی شود، لذا می تواند بعد از گذشت عدّه با او ازدواج کند هر چند احتیاط  در ترک این ازدواج است و اگر زنی را که در عده است عقد کند (چه موقّت، چه دائم) هر چند این عقد باطل است ولی باعث حرمت ابدی می شود.

سیستانی: مسأله ۲۴۱۷- اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بنابر احتیاط واجب بر او حرام می شود، و اگر در عدّه متعه یاطلاق بائن، یا عدّه وفات یا عدّه وطی شبهه باشد بعداً می تواند او را عقد نماید؛ و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عدّه متعه و عدّه وفات و عدّه وطی شبهه در احکام طلاق ذکر خواهد شد.

زنجانی: مسأله ۲۴۰۷- زنای با زن شوهر دار موجب حرمت ابدی نمی شود و همچنین اگر با زنی که در عده است زنا کند ان زن بر او حرام ابدی نمی شود- خواه عده طلاق رجعی باشد یا طلاق بائن یا عده وفات یا عده متعه یا غیر آن –لذا بعد از عده می تواند با او ازدواج کند البته اگر این کار در عده طلاق رجعی رخ داده احتیاط مستحب موکد آن است که دیگر با این زن ازدواج ننماید.

مکارم: مسأله ۲۰۵۰- اگر با زنی که در عده دیگری است (خدای ناکرده) زنا کند خواه طلاق رجعی باشد یا غیر رجعی، پس از سپری شدن عده، بنابر احتیاط واجب نمی تواند با او ازدواج کند؛ ولی اگر حکم را نمی دانسته و ازدواج کرده، می تواند به زندگی خود ادامه دهد.

مظاهری:مساله ۱۹۹۱- اگر با زنى که در عدّه طلاق رجعى است زنا کند، آن زن بر او حرام ابدى مى‏شود، ولى اگر با زنى که در عدّه متعه، یا طلاق بائن، یا عدّه وفات است یا شوهر دارد، زنا کند، بعداً مى‏تواند او را عقد نماید، گرچه مطلقاً پرهیز از این ازدواج سزاوار است.

مسأله ۲۳۹۹- اگر با زن بی شوهری که در عدّه نیست زنا کند، بعداً می تواند آن زن را بریا خود عقد نماید۱، ولی احتیاط مستحبّ۲ آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعد او را عقد نماید۳، بلکه احتیاط مزبور حتی الامکان نباید ترک شود و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

۱- بهجت: بنابر أظهر مکروه است که بعداً آن زن را برای خود عقد نماید، بلکه احتیاط مستحبّ آن است که با او ازدواج ننماید، مگر این که زن از کار خود توبه نموده باشد.

وحید: ولى احتیاط واجب آن است که از ازدواج با زنى که زنا دادن او علنى است خوددارى کند ، مگر بعد از معلوم شدن توبه آن زن ، و احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند ، بعد اورا عقد نماید ، و اگر دیگرى بخواهد آن زن را عقد کند این احتیاط مستحبّ است.

مظاهری: ولى بهتر است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند، و همچنین است اگر دیگرى بخواهد آن زن را عقد کند.

۲- خوئی، تبریزی: احتیاط واجب…

۳- اراکی، گلپایگانی، صافی، نوری، سبحانی: و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

خوئی، تبریزی: و اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند این احتیاط، مستحبّ است.

*****

سیستانی: مسأله ۲۴۱۸- اگر با زن بی‌شوهری که در عدّه نیست زنا کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند پیش از آنکه زن توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن زن مشهور به زنا باشد که ـ بنا بر احتیاط واجب ـ ازدواج با او قبل از توبه‌اش جایز نیست، و همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آنکه توبه کند. و احتیاط مستحب آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند، صبر نماید تا آن زن حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری.

فاضل: مسأله ۲۵۱۹- اگر با زنی زنا کند، بعداً می تواند آن زن را برای خود عقد نماید، ولی احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند، بعد او را عقد کند و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد نماید.

زنجانی: مسأله ۲۴۰۸- ازدواج دائم با زنی که زنا کرده جایز نیست -خواه زن معروف به زنا باشد یا خیر، خود این مرد با او زنا کرده باشد یا دیگری- مگر آن‌که از راهی، مثلاً با توبۀ خود زن یا حفاظت مرد، اطمینان حاصل شود که دیگر زنا نخواهد کرد؛ البتّه مرد بنابر احتیاط صبر کند تا زن حیض ببیند و اگر باردار است وضع حمل نماید. همچنین ازدواج موقّت با زنی که زنا کرده جایز نیست مگر اینکه اطمینان حاصل شود که در مدّت زوجیت این کار حرام را تکرار نخواهد کرد همچنین بنابر احتیاط صبر کنند تا زن حیض ببیند و اگر باردار است وضع حمل نماید و در هر حال چه در ازدواج دائم چه ازدواج موقّت تا این مدّت سپری نشده نزدیکی جایز نیست.

مکارم: مساله ۲۰۵۱ـ اگر با زن بى ‏شوهرى که در عدّه نیست (نعوذبالله) زنا کند بعداً مى ‏تواند با او ازدواج نماید، ولی احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند و بعد پاک شدن او را به عقد خود درآورد.

مسأله ۲۴۰۰- اگر زنی را که در عدّه دیگری است۱ برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن، یا یکی از آنان بدانند۲ که عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام می شود،۳ اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد۴.

۱- مظاهری: یا شوهر دارد…

۲- سبحانی:  کار حرامی انجام می دهند یعنی بدانند که …

۳- خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید، مظاهری: حرام ابدی می شود…

۴- سیستانی: و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عدّه یا به حرمت ازدواج در آن، عقد باطل است، پس اگر نزدیکی کرده باشند حرام ابدی است و گرنه حرام نیست و می توانند پس از پایان عدّه دوباره عقد کنند.

مظاهری: ولى چنانچه هیچ کدام نمى‏دانسته‏اند، در صورتى که مرد با او نزدیکى کرده باشد، آن زن بر او حرام مى‏شود.

*****

زنجانی: مسأله ۲۴۰۹- ازدواج موقت  یا دائم با زنی که  در عده دیگری است حرام و باطل است و اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند  در سه صورت  آن زن بر او  حرام ابدی  می شود اگر چه بعد از عقد نزدیکی نکرده باشند:

۱- هنگام عقد هر دو یا یکی از انها بدانند که زن در عده دیگری است. و عقد کردن زن در عده دیگری حرام است.

۲- هنگام عقد این امر برای هر دو یا یکی از انها از یکی از طُرُق شرعی –مانند شهادت دو مرد عادل یا گزارش های بسیار اطمینان بخش- ثابت شده باشد .

۳- هنگام عقد هر دو یا یکی از انها بدانند  که این  زن سابقا در عده بوده و پایان یافتن عده او  مشکوک بوده و خلاف آن ثابت نشده باشد.

مکارم: مسأله ۲۰۵۲- هرگاه زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بدانند زن در عدّه است و نیز بداند عقد کردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدی می شود، خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه، ولی اگر هیچکدام نمی دانسته اند زن در عدّه است، یا نمی دانسته اند عقد کردن زن در عدّه حرام است، اگر با هم نزدیکی کرده باشند، زن بر او حرام می شود و اگر نزدیکی نکرده باشند حرام نمی شود. و اگر عقد را وکیل آنها خوانده باشد نه خودشان، در هیچ یک از دو صورت حرام ابدی حاصل نمی شود و پس از عدّه میتوانند ازدواج کنند.

مسأله ۲۴۰۱- اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده۱ چنانچه هیچ کدام نمی دانسته اند زن در عدّه است و۲ نمی دانسته اند که عقد کردن زن در عدّه حرام است، در صورتی که مرد با او۳ نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می شود۴.

این مسأله در رساله آیهالله سیستانی نیست

۱- گلپایگانی، صافی: در صورتی که با او نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می شود اگر چه هیچکدام نمی دانسته اند که زن در عدّه است و نمی دانسته اند عقد کردن زن در عدّه حرام است.

۲- بهجت: و یا اینکه…

۳- بهجت: در زمان عدّه…

۴- نوری: حرام ابدی می شود.

بهجت: و اگر نزدیکی کردن بعد از زمان عدّه بوده، عقد باطل است، ولی زن بر او حرام نمی شود، بلکه می تواند بعداً زن را عقد نماید.

سبحانی: و در غیر این صورت مى توانند صبر کنند، پس از خروج از عده، مجدداً عقد کنند.

مکارم، مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۴۰۰.

*****

خوئی و تبریزی ۲۴۱۰، وحید ۲۴۶۵: مسأله- اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند و با او نزدیکی کند، آن زن بر او حرام ابدی می شود اگر چه نمی دانسته که آن زن در عدّه است یا نمی دانسته که عقد زن درعدّه حرام است.

زنجانی: مسأله ۲۴۱۰- اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند و در عده با او نزدیکی کند ان زن بر او حرام ابدی می شود اگر چه هر دو یا یکی از انها در این کار شرعا معذور باشند مثلا به جهت  ناآگاهی از این امر  بدان اقدام کرده باشند.

مسأله ۲۴۰۲- اگر انسان بداند زنی شوهر دارد۱ و با او ازدواج کند۲، باید از او جدا شود و بعداً هم نمی تواند او را برای خود عقد کند۳.

۱- خوئی، تبریزی: و ازدواج با او حرام است…

۲- فاضل: این عقد باطل است و باید از او جدا شود و بعداً هم او را برای خود عقد نکند و اگر نداند که زن شوهر دارد و با او ازدواج کند، عقد باطل است و اگر با او همبستر نشده باشد، موجب حرمت ابدی نمی شود.

۳- اراکی: و اگر نداند چنین عقدی باطل است، چنانچه با او نزدیکی کرده است احتیاط واجب آن است که دیگر با او ازدواج نکند.

بهجت: مگر این که نداند زن شوهر دارد و با او هم نزدیکی نکرده باشد، که در این صورت فقط عقد باطل است، ولی بعد از طلاق او و تمام شدن ایام عده، ازدواج با آن زن، بنابرأظهر مانعی ندارد.

خوئی، تبریزی، نوری: بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند، و همچنین است اگر نداند که آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج با او نزدیکی کرده باشد.

سبحانی: هر چند با او نزدیکى نکرده باشد.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۴۰۰.

*****

گلپایگانی، صافی: مسأله ۲۴۱۱- اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، چه با او نزدیکی کرده باشد یا نه، واجب است فوراً از او جدا شود و بعداً هم او را برای خود عقد نکند و چنانچه نداند که شوهر دارد و با او ازدواج کند پس اگر دخول واقع شود آن زن بر او حرام ابدی می شود و اگر پیش از دخول متوجه شد واجب است از او جدا شود ولی بعداً می تواند او را برای خود عقد کند.

زنجانی: مسأله ۲۴۱۱- ازدواج با زن شوهر دار حرام و باطل است  و اگر مردی با زن شوهر دار ازدواج کند در چند صورت آن زن براو  حرام ابدی می شود :

۱- هنگام عقد زن و مرد بدانند که زن شوهر دار است و ازدواج  آنها حرام است.

۲- هنگام عقد از یکی از راههای شرعی  -مانند شهادت دو مرد عادل  یا گزارش های اطمینان بخش – این امر اثبات شده باشد.

۳- هنگام عقد هر دو بدانند که این زن سابقا شوهر داشته  و الان در شوهر دار بودن او شک داشته و خلاف آن ثابت نشده باشد. در این سه صورت که زن و شوهر بدون عذر شرعی ازدواج  کرده اند بر یکدیگر حرام ابدی می گردند . هر چند دخول نکرده باشند.

۴- هنگام عقد فقط مرد بداند که زن شوهر دارد و ازدواج با او حرام است .

۵- هنگام عقد از یکی از راههای شرعی این امر فقط برای مرد اثبات شده باشد .

۶- هنگام عقد  فقط مرد بداند  که این زن قبلا شوهر داشته ولی نسبت به هنگام ازدواج شک داشته وخلاف آن ثابت نشده باشد .(تذکر  این نکته مناسب است که چنانچه زن به مردی  که از شوهر داشتن یا نداشتن او بی خبر است بگوید که شوهر ندارم در صورتی که مرد احتمال بدهد که این زن از اموری اطلاع دارد که ان مرد از آنها بی اطلاع است گفته زن برای او معتبر است ولی اگر مرد بداند که زن بیش از آن مقداری که مرد از ان مطلع است  اطلاع بیشتری ندارد گفته او  برای مرد معتبر نیست.) در این  سه صورت  که تنها مرد بدون عذر شرعی ازدواج کرده اگر بعد از  عقد دخول کرده باشد  این زن بر او حرام ابدی می شود . در غیر این چند صورت ازدواج با زن شوهر دار هر چند باطل است  لیکن باعث حرمت ابدی نمی شود.

وحید: مسأله ۲۴۶۶- اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و ازدواج با او حرام است و با او ازدواج کند ، باید از او جدا شود و بر او حرام ابدى مى شود ، و همچنین است اگر نداند که آن زن شوهر دارد ولى بعد از ازدواج با او نزدیکى کرده باشد.

سیستانی: مسأله ۲۴۲۰- اگر برای مردی ثابت شود که زنی شوهر دارد و بداند عقد با زن شوهردار حرام است ولی با این حال با او ازدواج کند، باید از او جدا شود، و بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند و حرام ابدی می‌شوند، و اگر جاهل به یکی از دو امر باشد ـ موضوع یا حکم ـ عقد باطل است ولی اگر نزدیکی صورت نگرفته حرام ابدی نمی‌شوند و در صورتی که نداند آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج، با او نزدیکی کرده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ حرام ابدی می‌شوند..

مکارم: مسأله ۲۰۵۲ـ هرگاه کسى بداند زنى شوهر دارد و بداند ازدواج با زن شوهردار جایز نیست و او را براى خود عقد کند، باید از او جدا شود، بعداً هم چنانچه آن زن از شوهرش طلاق بگیرد بنابر احتیاط واجب نمى تواند با او ازدواج کند هر چند با او نزدیکى نکرده باشد.

مسائل اختصاصی

مکارم: مسأله ۲۰۴۹- اگر با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا کند سپس آن زن از شوهرش طلاق بگیرد بنابر احتیاط نمی تواند با او ازدواج کند؛ ولی اگر حکم را نمی دانسته و ازدواج کرده، می تواند به زندگی خود ادامه دهد.

مکارم: مسأله ۲۰۵۵- هرگاه کسى با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا کند براى توبه کردن لازم نیست به آن مرد بگوید، بلکه باید در پیشگاه خدا توبه حقیقى کند.

فاضل: مسأله ۲۵۱۸- احتیاط واجب آن است که با زنی که مشهوره به زانیه بوده، قبل از اینکه توبه اش معلوم بشود، ازدواج نکند.

مسأله ۲۴۰۳- زن شوهر دارد اگر زنا بدهد۱ بر شوهر خود حرام نمی شود۲ و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد۳.

۱- خوئی، سیستانی، نوری: بر مرد زنا کننده (خوئی: بنابر احتیاط –سیستانی: بنابر احتیاط واجب) حرام ابدی می شود ولی…

تبریزی: بنابرمشهور بر مرد زنا کننده حرام ابدی می شود و این قول موافق احتیاط است ولی …

۲- اراکی: اگر چه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد. [پایان مسأله]

گلپایگانی، صافی: اگر مشهور به زانیه بودن شود احتیاط لازم آن است که شوهر، او را طلاق دهد و تا توبه نکند او را نگیرد ولی باید مهرش را بدهد.

فاضل: و اگر مشهوره به زانیه بودن شود، احتیاط واجب آن است که شوهر، او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد و اگر توبه کرد، می تواند مجدّداً او را عقد کند.

۳- مکارم: و اگر مشهور به زنا شود احتیاط واجب طلاق دادن اوست.

وحید: ولى در هر صورت باید مهرش را بدهد.

*****

زنجانی: مسأله ۲۴۱۲- زن شوهردار اگر قبل از آن‌که شوهرش به او دخول کند، به کسی زنا بدهد، دیگر پرداخت مهریه بر شوهرش واجب نیست و در باقی بودن زوجیت یا به هم خوردن آن باید احتیاط شود و شوهرش او را طلاق بدهد و احکام محرّم ابدی را نیز بر او بار کند (یعنی دیگر از او تمتع نبرد و بعد از طلاق مجدداً با او ازدواج ننماید) و اگر بعد از مباشرت با شوهرش، زنا بدهد به شوهرش حرام نمی‌شود؛ ولی احتیاط مستحب آن است که شوهرش او را احتیاطاً طلاق بدهد و احکام حرام ابدی را نیز بار کند؛ مخصوصاً اگر زن توبه نکرده به عمل خویش اصرار بورزد، ولی به هر حال مهریۀ او ساقط نمی‌شود.

مسأله ۲۴۰۴- زنی را که طلاق داده اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدّتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهر دوم عدّه شوهر اوّل تمام بوده یا نه۱، باید به شک خود اعتنا نکند.

این مسأله در رساله آیات عظام مکارم و بهجت نیست.

۱- اراکی: و یقین نداشته باشد که هنگام عقد، غافل از تمام شدن عدّه بوده است…

خوئی، سیستانی، تبریزی: به شک خود اعتنا نکند.

گلپایگانی، صافی: شک کند که موقع عقد شوهر دوم، عدّه شوهر اوّل تمام بوده یا از راه غفلت یا معصیت در عدّه شوهر کرده…

وحید: در صورتى که در حال شکّ احتمال بدهد که موقع عقد غافل از عدّه نبوده ، عقد شوهر دوم صحیح است ، و در غیر این صورت صحّت عقد محلّ اشکال است.

*****

زنجانی: مسأله ۲۴۱۳- زنی که به جهتی مانند طلاق  یا فسخ عقد یا انفساخ آن یا پایان یافتن یا بخشیدن مدت در عقد موقت از زوجیت شوهر  خارج شده  چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند  که موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول  تمام بوده یا نه  باید به شک خود اعتنا نکند.

مسأله ۲۴۰۵- مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده۱ بر لواط کننده حرام است۲ اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند۳ ولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی شود.

۱- اراکی: مادر و مادر بزرگ و خواهر و دختر و نوه پسری که لواط داده…

۲- مکارم: خواه لواط دهنده بالغ باشد یا نابالغ، ولی اگر لواط کننده نابالغ باشد حرام نمی شود، همچنین اگر شک داشته باشد که دخول حاصل شده یا نه.

مظاهری: ولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی شود.

۳- خوئی، تبریزی،صافی: (تبریزی: بنابراحتیاط) بر لواط کننده در صورتی که بالغ بوده حرام است…

*****

فاضل: مسأله ۲۵۲۵- اگر شخص بالغی با پسر نابالغی لواط کند، با احراز تحقّق دخول؛ مادر، خواهر و دختر پسر بر او حرام می شود ولی اگر فاعل نابالغ باشد یا شک کند که بالغ بوده بر او حرام نمی شود و چنانچه هر دو بالغ باشند، یا هر دو نابالغ باشند یا فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشند بنابر احتیاط مستحب با هم  ازدواج نکنند.

وحید:مساله ۲۴۶۹- مادر و خواهر و دختر پسرى که لواط داده بر لواط کننده ـ در صورتى که بالغ بوده ـ حرام است ، و همچنین بنابر احتیاط مادربزرگ و دختر دختر; و حکم دختر دختر رضائی در مسأله {۲۴۸۱} خواهد آمد؛ و در صورتى که لواط دهنده بالغ باشد یا لواط کننده بالغ نباشد ، اگر عقد واقع شد بنابر احتیاط واجب زن از مرد به طلاق جدا شود ، و همچنین در وقوع عقد بر مادربزرگ و دختر دختر ، و اگر گمان یا شکّ کند که دخول شده بر او حرام نمى شود.

سیستانی: مسأله ۲۴۲۳- مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده، بر لواط کننده –در صورتی که بالغ بوده- حرام می شود، هر چند کمتر از ختنه گاه داخل شود؛ و همچنین است بنابراحتیاط لازم اگر لواط دهنده مرد باشد و یا آن که لواط کننده بالغ نباشد، ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی شود، و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.

زنجانی: مساله ۲۴۱۴- اگر مردی با کودک یا نوجوانی که اوایل سن بلوغ است – العیاذ بالله – لواط کند نمی تواند بعداز آن باخواهر یا دختر – با واسطه یا بی واسطه-یا – مادر – با واسطه یا بی واسطه – آن شخص ازدواج نماید بلکه اگر با کسی که از اوایل سن بلوغ نیز گذشته است لواط کند بنا بر احتیاط این حکم جاری است واگر شخص در زمان کودکی لواط کرده باشد بنا براحتیا ط مستحب موکد از ازدواج با کسانی که ذکر شد اجتناب نماید در تمام صورتهای گذشته اگر شک دارد که به مقدار ختنه گاه دخول کرده یا خیر یا گمان کند که دخول کرده حرام ابدی نمی شود همچنانکه در هر صورت هیچکدام از بستگان لواط کننده بر لواط دهنده حرام ابدی نمی شود.

مسأله ۲۴۰۶- اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید  وبعد از ازدواج۱ با آن کس لواط کند آنها بر او حرام نمی شوند۲.

۱- گلپایگانی، صافی: و دخول به زوجه…

۲- گلپایگانی، صافی: و اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط کند بنابراحتیاط واجب آن زن بر او حرام می شود.

تبریزی: مگر اینکه آن ازدواج به طلاق یا مانند آن در زمان لواط به هم بخورد و لواط کننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج کند و در این صورت احتیاط واجب آن است که با آنها ازدواج ننماید.

بهجت: بنابرأظهر آنان بر او حرام نمی شوند، گرچه احوط باطل کردن عقد است به سبب طلاق.

نوری: هرچند بعد از ازدواج دخول به زوجه صورت نگرفته باشد.

سبحانی: مگر این که زن را طلاق دهد و بخواهد پس از خروج از عده مجدداً بگیرد، در این مورد احتیاط لازم این است که ازدواج نکند.

*****

خوئی: مسأله ۲۴۱۵- اگر با مادر یا خواهر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج باآن پسر لواط کند آنها بر او حرام نمی شوند، مگر این که آن ازدواج به طلاق یا مانند آن به هم بخورد و لواط کننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج کند، در این صورت احتیاط واجب آن است که با آنها ازدواج ننماید.

فاضل: مسأله ۲۵۲۶- اگر با مادر یا خواهر یا دختر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج و دخول به زوجه با آن پسر لواط کند، آنان بر او حرام نمی شوند ولی اگر آنها را طلاق داد، بنابر احتیاط واجب دو مرتبه آنها را عقد نکند و نیز اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط کند بنابراحتیاط واجب آن زن بر او حرام می شود.

وحید: مسأله ۲۴۷۰- اگر با مادر یا خواهر پسرى ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن پسر لواط کند ، آنها بر او حرام نمى شوند ، هرچند احتیاط مستحبّ آن است که از زن خود به طلاق جدا شود ، خصوصاً در صورتى که خواهر آن پسر باشد ، و احتیاط واجب آن است که اگر لواط کننده زن خودرا طلاق داده ، دوباره با او ازدواج نکند.

سیستانی: مسأله ۲۴۲۴- اگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج با پدر یا برادر یا پسر او لواط کند، بنابر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می شود.

زنجانی: مسأله ۲۴۱۵- اگر مردی با زنی ازدواج نماید  و بعد از ازدواج  -العیاذ بالله – با یکی از بستگان همسرش که در مسأله قبل گذشت لواط کند چنانچه  این کار با برادر زن باشد عقد انها باطل شده  بر یکدیگر حرام ابدی می شوند  و اگر با غیر او مثلا با پسر زن لواط کند باعث بطلان عقد و حرمت ابدی نمی شود بلی اگر به جهتی مانند طلاق عقد آنها به هم بخورد نمی توانند مجددا ازدواج نمایند  و در هر حال اگر شک کنند به مقدار ختنه گاه دخول کرده یا خیر یا گمان کرده که  دخول کرده حرام نمی شود.

مسأله ۲۴۰۷- اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حجّ۱ است، با زنی ازدواج نماید عقد او باطل است۲ و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام است، دیگر۳ نمی تواند آن زن را۴ عقد کند۵.

۱- مکارم، فاضل، تبریزی: یا عمره…

۲- سیستانی: هر چند آن زن در حال احرام نباشد…

۳- سیستانی: تا ابد…

۴- گلپایگانی، صافی: برای خود…

۵- اراکی: و حرام ابدی می شود. و همچنین اگر نمی دانسته ولی بعد از عقد با او نزدیکی کند، آن زن بر او حرام ابدی می شود.

مکارم: خواه نزدیکی کرده باشد یا نه.

مظاهری: و فرقى نمى‏کند که هر دو در حال احرام باشند یا یکى از آنان.

سبحانی: رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۴۰۸.

*****

زنجانی: مسأله ۲۴۱۵- عقد ازدواج در حال احرام حج یا عمره حرام است و اگر مردی که در حال احرام است با زنی ازدواج نماید عقد انها باطل است هر چند ان زن  در حال احرام نباشد و چنانچه در حال عقد می دانسته که در حال احرام است  و زن گرفتن  بر او حرام است این زن بر او حرام ابدی می شود خواه نزدیکی کرده باشد یا خیر و اگر در حالی که محرم بودن خود یا حرام بودن ازدواج در حال احرام را نمی دانسته  عقد کرده هر چند عقد باطل است ولی آن زن حرام ابدی نمی شود اگر چه دخول کند ولی احتیاط مستحب ان است که در صورت  دخول دیگر  با او ازدواج ننماید.

وحید: مسأله ۲۴۷۱- اگر کسى در حال احرام با زنى ازدواج نماید ، عقد او باطل است ، و اگر مى دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است ، آن زن بر او حرام ابدى مى شود.

مسأله ۲۴۰۸- اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است۱ و اگر زن می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند۲. بلکه خالی از قوّت نیست.

این مسأله در رساله آیت الله مکارم  نیست.

۱- اراکی: و اگر می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام است و یا نمی دانسته ولی با او نزدیکی کرده است، بنابراحتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می شود.

سیستانی: اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند عقد او باطل است هر چند مرد در حال احرام نباشد…

۲- بهجت: [پایان مسأله]

گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، نوری: باید بعداً با آن مرد ازدواج نکند.

فاضل: واجب است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند.

سیستانی: تا ابد ازدواج نکند.

وحید: بنابر احتیاط آن مرد بر او حرام ابدى مى شود.

۳- سبحانی: باید با آن مرد ازدواج نکند. و همچنین است اگر مرد در حال احرام باشد، و زن در حال احرام نباشد.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله ۲۴۰۷.

*****

زنجانی: مسأله ۲۴۷۲- اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند عقد او باطل است هر چند ان مرد در حال احرام نباشد و چنانچه زن می دانسته که در حال احرام است و ازدواج بر او حرام است این مرد بر او حرام ابدی می شود هر چند هنوز دخول نکرده باشند  والا حرام ابدی نمی شوند هر چند دخول کرده باشند ولی احتیاط مستحب ان است که در صورت دخول دیگر با او ازدواج نکند.

مسأله ۲۴۰۹- اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حجّ است بجا نیاورد، زنش که بواسطه محرم شدن بر او حرام شده بود حلال نمی شود۱ و نیز اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش بر او حلال نمی شود۲، ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حلال می شوند.

۱- اراکی: تا طواف نساء را انجام دهد. [پایان مسأله]

۲- گلپایگانی، صافی: شوهرش که بواسطه احرام بر او حرام شده بود حلال نمی شود…

*****

خوئی، تبریزی: مسأله ۲۴۱۸- اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حجّ است بجا نیاورد، زنش و زنان دیگر بر او حرام می شوند (تبریزی: ولی نکاح با زنش باطل نمی شود) و نیز اگر زن طواف نساء نکند شوهرش و مردان دیگر بر او حرام می شوند ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند حلال می شوند.

وحید: مساله ۲۴۷۳- اگر مرد طواف نساءرا ـ که یکى از کارهاى حجّ و عمره مفرده است ـ به جا نیاورد ، زنش و زنان دیگر که به احرام بر او حرام شده بودند حلال نمى شوند ، و نیز اگر زن طواف نساء نکند مرد بر او حلال نمى شود ، ولى اگر بعد طواف نساءرا انجام دهند ، حلال مى شوند.

 سیستانی: مسأله ۲۴۲۷- اگر مرد یا زن طواف نساء را که یکی از کارهای حجّ و عمره مفرده است، بجا نیاورند، استمتاع جنسی بر آنها حلال نمی شود تا طواف نساء را انجام دهد، ولی اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج شده باشد، ازدواجش صحیح است، هر چند طواف نساء انجام نداده باشد.

زنجانی: مساله ۲۴۱۸- تا مرد یازن طواف نساءرا یکی از مناسک حج وعمره مفرده وعمره قران است بجا نیاورند بهره گیری جنسی زن وشوهر از یکدیگر حلال نمی شود واگر بخواهند ازدواج کنند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج شده باشند ازدواجشان صحیح است هرچند طواف نساءرا انجام نداده باشد .

مظاهری:مساله ۱۹۹۹- اگر مرد یا زن طواف نساء را – که یکى از کارهاى حجّ است – به جا نیاورد، همسرش بر او حلال نمى‏شود، و نیز نمى‏تواند همسر دیگرى هم بگیرد، تا وقتى که طواف نساء را انجام دهد.

مسأله ۲۴۱۰- اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نه سال دختر تمام شود۱، با او نزدیکی و دخول کند۲، چنانچه او را افضا نماید هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند۳.

۱- تبریزی: با او نزدیکی کند، أظهر آن است که بعد از بلوغ دختر، نزدیکی با او حرام نیست ولی أحوط آن است که او را طلاق دهد.

۲- گلپایگانی، اراکی: احتیاط واجب آن است که تا آخر عمر از دخول به او خودداری نماید.

۳- بهجت: بنابر احتیاط واجب، دیگر هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند. ولی از زوجیّت او بدون طلاق بیرون نمی رود، در هر صورت تا وقتی هر دو زنده هستند نفقه زن بر مرد است و غیر از مهر، دیه هم بر مرد واجب می شود، و چنانچه افضاء نکرده باشد، هر چند مرتکب حرام شده، ولی بنابرأظهر آن زن بر او حرام نمی شود.

*****

خوئی: مسأله ۲۴۱۹- نزدیکی با دختری که بالغ نشده حرام است ولی اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی کند، أظهر آن است که بعد از بلوغ دختر نزدیکی با او حرام نیست اگر چه افضاء نموده باشد (معنای افضا در مسأله [۲۳۸۰] گذشت) ولی أحوط این است که او را طلاق دهد.

وحید: مساله ۲۴۷۴- نزدیکى با دخترى که عقد کرده تا بالغ نشده حرام است ، ولى اگر پیش از آن که نُه سال دختر تمام شود با او نزدیکى کند بعد از بلوغ دختر نزدیکى با او حرام نیست اگرچه افضاء شده باشد ، ( معناى افضاء در مسأله «۲۳۸۰» گذشت ).

مکارم: مسأله ۲۰۶۰- هرگاه کسی دختر نابالغی را با اجازه ولیّ او برای خود عقد کند پیش از آن که نه سال دختر تمام شود نزدیکی کردن با او حرام است و بعد از نه سال نیز اگراستعداد جسمانی ندارد اشکال دارد ولی در هر حال اگر نزدیکی کند و او را افضاء نماید آن زن بر او حرام نمی شود مخصوصاً اگر از طریق جراحی یا درمان خوب شود و به حال اصلی بازگردد، بنابراین در مسأله نزدیکی با زن علاوه بر تمام شدن سن نه سال لازم است رشد جمسانی برای نزدیکی نیز داشته باشد و اگر بیم افضا و ناقص شدن زن باشد نزدیکی با او اشکال دارد هر چند به سن بلوغ رسیده باشد.

سیستانی: مسأله ۲۴۲۸- اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند؛ حرام است پیش از آن که نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی کند، ولی اگر نزدیکی بکند، بعد از بلوغ دختر نزدیکی با او حرام نیست اگر چه افضاء نموده باشد (معنای افضاء در مسأله [۲۳۸۰] گذشت) ولی در صورت افضاء باید دیه او را بدهد که دیه کشتن یک انسان است، و همیشه باید مخارج زندگی او را بدهد حتی پس از طلاق بلکه بنابر احتیاط واجب حتی اگر آن دختر پس از طلاق با دیگری ازدواج نماید.

زنجانی: مسأله ۲۴۱۹- پدر یا جد پدری می توانند در صورتی که برای دختر نابالغ مفسده نداشته باشد او را به عقد  ازدواج درآورند و پس از  ازدواج نزدیکی با همسر نابالغ جایز نیست ولی دیگر بهره گیری های جنسی اشکال ندارد. اگر مرد با همسر نابالغ خود  نزدیکی کند  این کار حرام عقد آنها را باطل نمی سازد و نزدیکی آنها پس از بالغ شدن همسر نیز حرام نمی گردد ولی اگر با این کار دختر افضا شود یعنی راه بول و حیض  یا راه حیض و غائط او یکی  شود باید ارش بپردازد یعنی خسارتی را که به همسر وارد کرده جبران کند و اگر پس از افضاء  او را طلاق دهد  به جای ارش باید دیه کامل بپردازد و در هر حال علاوه بر  مهریه همسر باید تا پایان عمر  نفقه او را نیز بپردازد. هر چند او را طلاق دهد و او نیز با شوهر دیگر ازدواج کند.

صافی: مسأله ۲۴۱۹- اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، نباید پیش از آن که نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کند، و اگر پیش از آنکه نه سالش تمام شود با او نزدیکی کرد ظاهر این است که موجب حرمت نزدیکی با او بعد از نه سال نمی شود اگر چه احتیاط این است که تا آخر عمر خصوصاً اگر افضاء نموده باشد از دخول به او با رضایت او خودداری نماید و الا او را طلاق دهد.

سبحانی: مسأله ۲۰۵۴- اگر کسى دختر نابالغى را براى خود عقد کند، پیش از آن که نه سال دختر تمام شود، نباید با او نزدیکى کند، و اگر نزدیکى انجام داد و او را «افضا» نمود هیچ وقت نباید با او نزدیکى کند و اگر نه سال او تمام شد و استعداد جسمانى براى نزدیکى نداشته باشد نباید با او نزدیکى نماید.

مسأله ۲۴۱۱- زنی را که سه مرتبه طلاق داده اند۱ بر شوهرش حرام می شود، ولی اگر با شرایطی که در کتاب طلاق گفته می شود با مرد دیگری ازدواج کند۲، شوهر اوّل می تواند۳ دوباره او را برای خود عقد نماید.

۱- سیستانی: که در میان آنها دوباره رجوع یا عقد شده است…

گلپایگانی، زنجانی، صافی، وحید: زنی  (وحید: زن آزادی)که شوهرش او را سه مرتبه طلاق داده…

۲- گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، وحید، صافی: بعد از مرگ یا طلاق شوهر دوم و گذشتن مقدار عدّه او…

بهجت: آنگاه آن مرد او را طلاق دهد…

۳-  زنجانی: بعد از جدایی از شوهر دوم و گذشتن زمان عده او…

مظاهری: پس از طلاق شوهر دوم…

مسأله اختصاصی

 بهجت: مسأله ۱۹۳۰- ازدواج دائم با زن پنجم برای کسی که چهار زن دائم دارد، جایز نیست مگر آن که بعضی از آنها را طلاق دهد که اگر طلاق رجعی است باید عدّه به سر آید و اگر طلاق بائن است سرآمدن عدّه لازم نیست، اگر چه در زمان عدّه مکروه است و بلکه خلاف احتیاط است.

اشتراک گذاری :
jhtp.ir/33249

اخبار پیشنهادی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار ویژه

تبلیغات

اخبار جدید

شبکه های اجتماعی