مثبت هجده

"مثبَت هِجدَه" یک ویژه نامه تخصصی برای نمایش عریان و بی‌پرده تصاویر و صحنه‌های مبتذل و حتی مستهجن صنعت سینما و فیلم ایران است که عده‌ای سوداگر فرصت‌طلب با سوء استفاده از غفلت دستگاه فرهنگی کشور درحال تولید و پمپاژ آن به جامعه هستند.

مثبَت هِجدَه آمده تا روی زشت تولیدات ضدخانواده و ضدفرهنگ را به رخ جامعه بکشد. فیلم پیش رو بخشی از محتوای نامتعارف چند روز اخیر این سرویس ها است!

فیلم/خوانندگی زنان و رقص گروهی در سریال یاغی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال یاغی) منتشر شده است:
1401-6-22 13:21

فیلم/عادی‌سازی شوخی و ادبیات‌جنسی با متاهلین در سریال مهمونی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال مهمونی) منتشر شده است:
1401-6-20 10:38

فیلم/ترویج خشونت در سریال خون سرد

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال خون سرد) منتشر شده است:
1401-6-19 08:41

فیلم/استفاده ابزاری از بانوان برای تبلیغ پوشش غربی در سریال شبکه مخفی زنان

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال شبکه مخفی زنان) منتشر شده است:
1401-6-15 16:05

فیلم/عادی سازی روابط آزاد زن متاهل با مرد نامحرم در سریال یاغی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال یاغی) منتشر شده است:
1401-6-14 16:22

فیلم/ آموزش و اشاعه خشونت در سریال یاغی

در ویدئو زیر شاهد آموزش و اشاعه خشونت در سریال خانگی (یاغی) هستید:
1401-6-13 09:01

فیلم/ادبیات نامناسب در سریال شبکه مخفی زنان

در ویدئو زیر شاهد استفاده از ادبیات نامناسب در سریال خانگی (شبکه مخفی زنان) هستید:
1401-6-13 08:55

فیلم/ترویج حیوان خانگی و خشونت در خانواده در سریال یاغی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال یاغی) منتشر شده است.
1401-6-2 14:56

فیلم/استفاده از عبارات دوپهلو بامضامین نامناسب و جنسی در سریال آفتاب پرست

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال آفتاب پرست) منتشر شده است.
1401-5-31 13:08

فیلم/ حجاب و آرایش نامناسب و غربی در سریال شبکه مخفی زنان

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال شبکه مخفی زنان) منتشر شده است.
1401-5-31 10:10

فیلم/ ادبیات نامناسب و روابط ناهنجار در سریال یاغی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال یاغی) منتشر شده است.
1401-5-30 15:58

فیلم/ادبیات نامناسب و پوشش غیر بومی در سریال نوبت لیلی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال نوبت لیلی) منتشر شده است.
1401-5-30 11:08

فیلم/ترویج خشونت و استعمال دخانیات در سریال یاغی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال یاغی) منتشر شده است.
1401-5-29 16:03

فیلم/حجاب ناقص و ادبیات نامناسب در سریال روزی روزگاری مریخ

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال روزی روزگاری مریخ) منتشر شده است.
1401-5-22 18:20

فیلم/ادبیات نامناسب و روابط آزاد در سریال آفتاب پرست

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال آفتاب پرست) منتشر شده است.
1401-5-22 14:12