https://jahatpress.ir/fa/news/50956

شناسه خبر: 50956
1400-10-28 20:37
ایران دومین تولیدکننده داروی ضدسرطان

ساخت دارویی که به‌عنوان پادزهر در برابر سرطان عمل می‌کند

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان نانو دارویی را برای درمان سرطان متاستاتیک پستان عرضه کردند که با اتصال به آلبومین، دارو در بافت سرطانی تجمع می‌یابد و به گفته آنها این روش علاوه بر آنکه اثربخشی بالایی را ایجاد می‌کند، از عوارض آن نیز کاسته است.
به گزارش جهت پرس، 

با توجه به جمعیت قابل توجه بیماران مبتلا به سرطان پستان در کشـور، توانمندسازی صنعت دارویی در زمینـه تولید داروهای ضدسـرطان تبدیل به یک ضرورت شـده است. بر این اساس یکی از شرکت‌های دانش بنیان با توجه بـه تحمیل هزینه نسبتا سـنگین واردات داروهای شـیمی‌درمانی "کادسـیال" (Kadcyla) بر سیسـتم سلامت کشور و بـه منظـور کاهـش هزینه‌هـای درمـان، نسبت بـه تولیـد داروی "تراسـتوزوماب اِمتاسـین (emtansine Trastuzumab) اقدام کرد.

این دارو یـک ترکیـب زوج شـده یـا کونژوگـه (Conjugate) آنتی‌بـادی-دارو اسـت و در آن تراسـتوزوماب بـه عنوان آنتی‌بـادی منوکلونال انسـانی از نـوع IgG1 HER2-anti بـوده کـه از طریـق یـک مولکـول اتصال دهنـده بـه DM1 (مشـتق شـده از میتانسـین) بـه عنـوان مهارکننـده میکروتوبـول، متصل شـده اسـت.

پادینکس پـس از اتصال بـه گیرنـده HER2 کـه گیرنده اختصاصی سـلول‌های سـرطانی اسـت، به واسـطه گیرنده‌های درون سـلولی، منجر به آزادسـازی DM1 بـه داخـل سـلول و متعاقـب آن مـرگ سـلول سـرطانی خواهد شـد.

اسـتفاده از نانوفنـاوری در حـوزه کنژوگه‌های آنتی‌بـادی-دارو، موجب ایجاد یک خصوصیت جدیـد یا بهبود عملکرد نسـبت به آنتی‌بادی اولیه می‌شـود؛ چرا که  بهره گیری از نانو فناوری در این محصول باعث تجمیع روش‌های ایمونوتراپی و شـیمی درمانی در یک دارو شـده اسـت.

این محصول به صورت تک دارویی در درمان بیماران مبتلا به سـرطان متاسـتاتیک پسـتان HER2 مثبـت کـه قبلا تراسـتوزوماب و تاکسـان را به طـور جداگانه یا ترکیبـی دریافـت کرده‌اند، تجویز می‌شـود.

به گفته محققان این دارو، شـرایطی کـه بیمـار را واجـد شـرایط دریافـت این محصول می‌کنـد، به ایـن صورت اسـت که بایـد درمـان قبلی بـرای بیماری متاستاتیک دریافت کرده باشد یا بیماری وی در طول درمان کمکی و یا 6 ماه پس از اتمام آن، عود کرده باشد.

دکتر کیوان حاجی احمدی از محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، داروی فوق را از محصولات جدید این شرکت نام برد و گفت: ایران دومین تولیدکننده این دارو در دنیا محسوب می شود. این دارو یک منوکلونال آنتی بادی است که با دارو کونژوگه شده و برای درمان نوع پیشرفته‌ای از سرطان پستان تجویز می‌شود.

وی با بیان اینکه این دارو در دسته درمان‌های بیولوژیکی قرار می گیرد، اظهار کرد: منوکلونال آنتی بادی این مزیت را دارد که به صورت هدفمند بافت سرطان را مورد حمله قرار می‌دهد و در این تکنولوژی ما، یک داروی ضد سرطان شیمی درمانی که بسیار سمی است و در حالت عادی نمی‌تواند به بدن تزریق شود، به منوکلونال آنتی بادی متصل شد.

حاجی احمدی اضافه کرد: از این طریق منوکلونال آنتی بادی دارو را در محل سلول سرطانی آزاد می کند و در نتیجه اثر بخشی دارو افزایش می یابد، ضمن آنکه عوارض دارویی نیز به شدت کاهش می یابد.

این محقق با تاکید بر اینکه تا یک سال گذشته در ایران از نمونه های خارجی این دارو با قیمت های بسیار بالا در کشور موجود بوده است، افزود: در حال حاضر نمونه خارجی این دارو در کشور موجود نیست و ما نمونه ایرانی آن را با قیمت تقریبا یک دهم نمونه خارجی عرضه کردیم.

وی با بیان اینکه اثربخشی این دارو از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است، یادآور شد: ما بیمارانی را شاهد بودیم که قبل از مصرف دارو، بیماری در حال پیشرفت بوده است، ولی زمانی که این دارو به آن‌ها تزریق شد، یا بیماری متوقف شده و یا تا حدودی از بین رفته است.

به گفته این محقق، این دارو بیشتر برای سرطان‌های پستانی که متاستاز شده‌اند، تجویز می شود.

حاجی احمدی، اضافه کرد: ظرفیت تولید این دارو به حدی است که هم می توانیم نیاز داخل را پاسخگو باشیم و هم در حال برنامه ریزی برای صادرات این دارو برای منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه چون ترکیه هستیم.

وی با اشاره به استفاده از نانو ذرات در این دارو، خاطر نشان کرد: از آنجایی که این دارو در آب قابلیت حلالیت ندارد، از این رو تا پیش از این، ذرات در حلال‌های دیگر وارد می شده است که این حلال باعث بروز حساسیت و یا عارضه هایی در بیماری می شده است، ولی در روشی که ما به کار بردیم، این حلال در تولید این داروی درمان سرطان پستان حذف شده است و ماده دارویی به صورت نانو ذرات در آمده و به آلبومین که یکی از پروتئین‌های بدن است، متصل شده و این امر موجب کاهش عوارض حلال شده، ضمن آنکه آلبومین موجب خواهد شد که دارو رسانی به بافت هدف به صورت هدفمند انجام شود و تجمع دارو بیشتر در سلول های درمانی باشد تا سایر بافت‌های دیگر.

وی با بیان اینکه در گذشته نانو ذرات آلبومین باند پاکلی تاکسول در این شرکت به منظور درمان سرطان تولید شده است، اظهار کرد: این دارو به مدت سه سال است که به کشورهای عراق، سوریه و روسیه صادر می شود.

به گفته وی این دارو یک داروی شیمی درمانی است که مبتنی بر نانو دارو به تولید رسیده است.

حاجی احمدی اضافه کرد: داروی پاکلی تاکسول علاوه بر افزایش اثربخشی عوارض کمی را به همراه دارد.