شناسه: 47172

پاسخگویی ابتکار به عدالت

معصوم ابتکار که سابقا مسئول سازمان محیط زیست بود به دادگاه احضارشده. اتهام های وارده در موررد سد سازی و بهره بردار از رود خانه ها که موجب خشک شدن آن ها شده است

برچسب ها

ثبت دیدگاه