شناسه: 45281

محاسبه شب کاری از چه ساعتی انجام می‌شود؟

بر اساس قانون کار، شب کاری از ساعت ۱۰ شب آغاز می‌شود و تا ۶ صبح روزبعد ادامه دارد.
به گزارش جهت پرس، 

کاری که از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب انجام شود در گروه کار‌های روز قرار می‌گیرد و اگر ساعت کاری شغلی از ۱۰ شب تا ۶ صبح باشد شب کاری محسوب می‌شود با توجه به این که ساعت کاری قانونی برای مشاغلی که سخت و زیان آور نیستند ۸ ساعت است روز کاری کارگران به دو نوبت تقسیم می‌شود نوبت اول کاری از ۶ صبح تا ۲ بعد از ظهر و نوبت دوم هم از ۲ بعد از ظهر تا ۱۰ شب انجام می‌شود.اگر ساعت کاری کارگران ۴ عصر شروع شود و بامداد به پایان برسد نوبت کاری آن‌ها مختلط نام دارد.

ماده ۵۳- کار روز، کار‌هایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می‌باشد و کار شب کار‌هایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کار‌هایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود. در کار‌های مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود، کارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید.

ماده ۵۴- کار متناوب کاری است که نوعا" در ساعات متوالی انجام نمی‌یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می‌گیرد.

تبصره- فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کار‌های متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا" از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و با توجه به نوع کار و عرف کارگاه تعیین می‌گردد.

ماده ۵۵- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

ماده ۵۶- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد ۵/۲۲% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده ۵۷- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

ماده ۵۸- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی، تعلق می‌گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

برچسب ها

ثبت دیدگاه