شناسه: 43262

دزدی اسرائیل از ایران برای جعل هویت با سالاد شیرازی

اسرائیل در راستای سیاست جعل هویت این بار به دنبال دزدیدن سالاد شیرازی و ثبت آن به نام خود رفته است

برچسب ها

ثبت دیدگاه