https://jahatpress.ir/fa/news/43038

شناسه خبر: 43038
1400-7-17 17:16

خیانت بی صدر در زمان دفاع مقدس از روی نادانی بود؟