https://jahatpress.ir/fa/news/42719

شناسه خبر: 42719
1400-7-12 17:01

کار ارزشمند چند رزمنده دفاع مقدس برای ناشنوایان

کل کارکنان این کارخانه از ناشنوایانی است که به دلیل این نقص جسمی‌شان نمی‌توانستند کار پیدا کنند