https://jahatpress.ir/fa/news/41853

شناسه خبر: 41853
1400-6-30 18:32

خاطره داریوش از یورش ماموران رژیم پهلوی به منزلش

فرح دیبا اخیرا از جمهوری اسلامی به دلیل برخورد با هنرمندان انتقاد کرده است!