https://jahatpress.ir/fa/news/41339

شناسه خبر: 41339
1400-6-23 17:47

ارزش زن در جمهوری اسلامی ایران

احترام نظامی یک سرباز نیروی دریایی به همسرش مورد توجه رسانه ها قرار گرفت