شناسه: 38178

اقدام قابل تامل ورزشکاران سودان و الجزایر در المپیک توکیو

شرافت و آزادگی مرزی نمی شناسد،وقتی رنگ خدا در زندگی ات باقی باشد

برچسب ها

ثبت دیدگاه