شناسه: 101130

درخواست مهمان شبکه اینترنشنال از آمریکا برای حمله به ایران

مهمان شبکه ایران اینترنشنال گفت:منطق بازدارندگی ایجاب می‌کند که آمریکا یک واکنش سهمگین به ایران نشان دهد!!!
به گزارش جهت پرس، 

درخواست مهمان شبکه اینترنشنال از آمریکا برای حمله به ایران | دانلود

منبع: مهر

ثبت دیدگاه