طلبه سیاه پوست

تصویر زیر را با رفتار نژادپرستانه در کشورهای غربی مقایسه کنید

بوسه آیت‌ الله العظمی صافی گلپایگانی(ره) از مراجع تقلید شیعیان بر دست طلبه سیاه‌ پوست را با رفتارهای نژاد پرستانه در غرب مقایسه کنید.
1402-3-4 21:44