نزول قیمت ها

پیامدهای توافق ایران و عربستان

قیمتها شکسته شد؟!

به نظر می رسد با توافق ایران و عربستان قیمتها در بازار روند نزولی به خود گرفته اند.
1401-12-25 21:26