رزمایش نوهد

رزمایش «نوهد»

قدیمی‌ترین <<تیپ ویژه>> نیروی زمینی ارتش در دل کویر

نیروهای ویژه به افرادی گفته‌می‌شود که در آموزش‌های نظامی عمومی و تخصصی، شاخص‌بوده، و در عملیات های خاص، حضور می یابند.
1401-12-12 14:02