امنیت جامعه

کیفرخواست عامل شهادت ٢ بسیجی در مشهد صادر شد

دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: کیفرخواست پرونده جنایت خیابان حرعاملی و شهادت ۲ دانشجوی بسیجی صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
1401-9-3 19:46