زن فلسطینی

نقش مهم زنان فلسطینی در تقویت مقاومت برای مقابله با توطئه‌های صهیونیستی

زنان فلسطینی طی سال‌های گذشته موفق شده‌اند تا مسئولیت پذیری و توانمندی خود را در رویارویی با رژیم صهیونیستی و تقویت مقاومت برای مقابله با توطئه‌ها به اثبات برسانند.
1401-1-22 14:02