عطاالله مهاجرانی

مهاجرانی، تحلیلی از سفر رئیسی به روسیه منتشر کرد

حمایت تمام قد عطاالله مهاجرانی از سفر رئیسی به روسیه

مهاجرانی در توئیتر خود درباره سفر آقای رئیسی به روسیه و سفر عبداللهیان به چین تحلیلی در جهت حمایت از دولت سیزدهم نوشت.
1400-11-2 19:45