طرح حریم رضوی

پاسخی به ذوق زدگی از یک عکس

روی دیگر سکه بافت سبز اطراف حرم امام رضا (ع) در زمان پهلوی چیست؟

در تاریخ بازسازی اطراف حرم مطهر رضوی ثبت است که محمدرضا شاه و فرح با همراهی ولیان استاندار وقت چگونه با زور تلاش کردند حرم امام رضا را از مردم و بافت شهر جدا و ایزوله کنند!
1401-6-14 19:13
یادداشت تحلیلی به بهانه تشکیل جلسه شورای ملی زیارت بعد از دو سال وقفه

چرا نتوانستیم «زیارت» را در «برنامه‌ریزی شهری» پیاده کنیم؟

حال که قرار است بازنگری اساسی در کارگروه ملی زیارت انجام شود، ضروری است یک‌بار و برای یک بازه بلندمدت، مسیر تولید اندیشه و سندنویسی درباره زیارت را مشخص کنیم، نه اینکه با تغییرات مدیریتی مدام از نقطه صفر شروع کنیم.
1400-10-19 12:38