آمار پسران و دختران

کمبود دختران مجرد در کشور؟

تعداد پسران دم بخت خیلی بیشتر از تعداد دختران دم بخت است. این در حالی است که در گذشته این آمار تا حدودی بر عکس بود.
1400-7-21 07:23