ناشنوایان

ناشنوایان در شبکه مستند صاحب برنامه شدند

مدیر تولید شبکه مستند از طراحی بسته تصویری ویژه‌ای برای ناشنوایان و کم شنوایان در شبکه مستند خبر داد.
1400-12-17 16:17

کار ارزشمند چند رزمنده دفاع مقدس برای ناشنوایان

کل کارکنان این کارخانه از ناشنوایانی است که به دلیل این نقص جسمی‌شان نمی‌توانستند کار پیدا کنند
1400-7-12 17:01