داریوش

مادری که در انتظار فرزندش روز شماری می کند

دانمارک؛ کشوری است که حمیده سلامتی برای اینکه بتواند با همسر افغانستانی خود ازدواجش را ثبت کند و به دنبال رویاهایی بزرگ و زندگی بهتر راهی آن شد، اما به ناگهان ماجرا عوض شد و دولت طی بهانه های واهی فرزندشان را از آنها ستاند.
1400-7-1 17:06

خاطره داریوش از یورش ماموران رژیم پهلوی به منزلش

فرح دیبا اخیرا از جمهوری اسلامی به دلیل برخورد با هنرمندان انتقاد کرده است!
1400-6-30 18:32