مدعیان

آیا اصلاح طلبان حاضرند به جنگ با طالبان بروند؟

پیشنهاد جالب حاج حسین شریعتمداری، یک تیپ از مدعیان اطلاحات تشکیل شود و این افراد جهت اعزام به افغانستان ثبت نام کرده و برای مبارزه به پنجشیر یا هر نقطه دیگر افغانستان اعزام شوند. نامش هم میشود تیپ اصلاحاتیون!
1400-6-18 23:41