بازدارندگی

در پانزدهمین سالگرد پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی

سید حسن نصرالله: ایران برای دفاع از خود نیاز به کسی ندارد

سید حسن نصرالله به مناسب سالگرد پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی گفت: مهمترین دستاورد لبنان در جنگ ۳۳ روزه این بود که «معادله بازدارندگی» و قواعد جلوگیری از درگیری شکل گرفت و بازدارندگی قابل توجهی را در برابر اسرائیل ایجاد کرد.
1400-5-17 08:25