فرح دیبا

خاطره داریوش از یورش ماموران رژیم پهلوی به منزلش

فرح دیبا اخیرا از جمهوری اسلامی به دلیل برخورد با هنرمندان انتقاد کرده است!
1400-6-30 18:32