سن ازدواج

کمبود دختران مجرد در کشور؟

تعداد پسران دم بخت خیلی بیشتر از تعداد دختران دم بخت است. این در حالی است که در گذشته این آمار تا حدودی بر عکس بود.
1400-7-21 07:23
ورق برگشت؛

تغییر ترکیب در سن ازدواج /افزایش تعداد پسران مجرد ایرانی

معاون وزیر می گوید تعداد دختران مجرد در سن ازدواج از پسران کمتر شده است.کاهش رشد جمعیت، کم رغبتی به ازدواج و افزایش مهاجرت به نگرانی ها درباره تشکیل خانواده دامن زده است.
1400-4-20 11:10