سقف کارت به کارت

سقف انتقال کارت به کارت به کجا رسید؟

محدودیت سقف کارت به کارت مجددا از سوی بانک مرکزی بررسی می شود.
1400-6-31 17:55