مثبت هجده

"مثبَت هِجدَه" یک ویژه نامه تخصصی برای نمایش عریان و بی‌پرده تصاویر و صحنه‌های مبتذل و حتی مستهجن صنعت سینما و فیلم ایران است که عده‌ای سوداگر فرصت‌طلب با سوء استفاده از غفلت دستگاه فرهنگی کشور درحال تولید و پمپاژ آن به جامعه هستند.

مثبَت هِجدَه آمده تا روی زشت تولیدات ضدخانواده و ضدفرهنگ را به رخ جامعه بکشد. فیلم پیش رو بخشی از محتوای نامتعارف چند روز اخیر این سرویس ها است!

فیلم/عشوه‌گری زن نامحرم در سریال آفتاب‌پرست

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال آفتاب پرست) منتشر شده است:
1401-6-23 15:18

فیلم/خوانندگی زنان و رقص گروهی در سریال یاغی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال یاغی) منتشر شده است:
1401-6-22 13:21

فیلم/عادی‌سازی شوخی و ادبیات‌جنسی با متاهلین در سریال مهمونی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال مهمونی) منتشر شده است:
1401-6-20 10:38

فیلم/ترویج خشونت در سریال خون سرد

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال خون سرد) منتشر شده است:
1401-6-19 08:41

فیلم/استفاده ابزاری از بانوان برای تبلیغ پوشش غربی در سریال شبکه مخفی زنان

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال شبکه مخفی زنان) منتشر شده است:
1401-6-15 16:05

فیلم/عادی سازی روابط آزاد زن متاهل با مرد نامحرم در سریال یاغی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال یاغی) منتشر شده است:
1401-6-14 16:22

فیلم/ آموزش و اشاعه خشونت در سریال یاغی

در ویدئو زیر شاهد آموزش و اشاعه خشونت در سریال خانگی (یاغی) هستید:
1401-6-13 09:01

فیلم/ادبیات نامناسب در سریال شبکه مخفی زنان

در ویدئو زیر شاهد استفاده از ادبیات نامناسب در سریال خانگی (شبکه مخفی زنان) هستید:
1401-6-13 08:55

فیلم/نمایش روابط نامتعارف چند ضلعی در سریال خسوف

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال خسوف)منتشر شده است:
1400-12-25 09:26

فیلم/روابط آزاد زن و مرد در سریال خاتون

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در سریال های شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-12-23 15:52

فیلم/نمایش روابط آزاد زن و مرد در سریال نیسان آبی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در سریال های شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-12-17 10:03

فیلم/ تماس بدنی در سریال حرفه ای

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در سریال های شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-12-7 14:48

فیلم/خشونت در فیلم و سریال‌های شبکه نمایش خانگی

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی (سریال حرفه ای)منتشر شده است:
1400-12-4 08:35

فیلم/چشم چرانی در سریال "خاتون"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است.
1400-12-1 10:28

فیلم/خودتحقیری و سیاه نمایی در "شب آهنگی"

ویدئو پیش رو بخشی از محتوای نامتعارفی است که در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است:
1400-11-13 18:33