تماس با ما

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : احمد کارآمد
شماره تماس :  ۰۹۰۵۴۲۸۴۵۱۲

رایانامه: info@jahatpress.ir