مدیر مسئول و صاحب امتیاز : احمد کارآمد

شماره تماس :  ۰۹۰۵۴۲۸۴۵۱۲

رایانامه: info@jahatpress.ir