گودبای پارتی برای دونالد ترامپ!
گودبای پارتی برای دونالد ترامپ!
مجری سرشناس شبکه آمریکایی در یک دقیقه با ترامپ، اعضای خانواده و مهم ترین اقدامات او در چهار سال گذشته خداحافظی کرد.

به گزارش جهت،مجری سرشناس شبکه آمریکایی در یک دقیقه با اقدامات ترامپ در چهار سال گذشته خداحافظی کرد.