چرا باید دنبال روی کار آمدن دولت جوان انقلابی بود؟
چرا باید دنبال روی کار آمدن دولت جوان انقلابی بود؟
باید دنبال روی‌کارآمدن دولت جوان انقلابی (کابینه) بود؛ نه رئیس‌جمهور جوان انقلابی (فرد).

به گزارش جهت، کاربرفضای مجازی در توییتی نوشت: باید دنبال روی‌کارآمدن دولت جوان انقلابی (کابینه) بود؛ نه رئیس‌جمهور جوان انقلابی (فرد).

تاکید بر اولی یعنی اولویت گرفتن نقشه‌راه ۱۴۰۰تا۱۴۰۸ با رویکرد تحولی؛ اما تاکید بر دومی باعث دعوای درون‌گروهی بر سر نامزدهای احتمالی و تحلیل رفتن توان تبلیغی برای جلب مشارکت حداکثری می‌شود.