پایانی بر انحصار ۶۵ ساله وکالت/ ۱۲۰ هزار فرصت شغلی برای وکلای جدید + فیلم
پایانی بر انحصار ۶۵ ساله وکالت/ ۱۲۰ هزار فرصت شغلی برای وکلای جدید + فیلم
متولیان صنف وکالت به بهانه کسب وکار نبودن این حرفه، سال‌ها بازار خدمات حقوقی را به بازاری انحصاری تبدیل کرده‌ بودند و مردم را از دسترسی آزاد و ارزان به وکیل محروم کرده بودند.

 ۳ د‌قیقه مشاوره ۱۰۰ هزار تومان! این اعداد حاصل کمبود وکیل در کشور و انحصار این شغل توسط افراد خاصی است. بسیاری از مرد‌م به‌د‌لیل د‌ستمزد بالای وکلا از خد‌مات وکالت محروم ماند‌ه‌اند اما با قانون مجلس و تصویب شورای نگهبان از این پس کانون وکلا حق ند‌ارد به د‌لیل اشباع بود‌ن بازار از پذیرش تقاضا یا صد‌ور مجوز کسب و کار امتناع کنند. این د‌ر حالی است که کشور ما برای رسید‌ن به سرانه جهانی وکیل (۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) د‌ر د‌نیا، هم‌اکنون نیاز به جذب حد‌ود‌۱۲۰ هزار وکیل د‌یگر د‌ارد!

مهر تایید شورای نگهبان بر طرح مجلس
متولیان صنف وکالت به بهانه کسب وکار نبودن این حرفه، سال‌ها بازار خدمات حقوقی را به بازاری انحصاری تبدیل کرده‌ بودند و با ایجاد ساز و کار ظرفیت محور برای جذب وکیل، مانع از تربیت وکلای مورد نیاز کشور شدند. این موضوع باعث شد نمایندگان مجلس برای رفع انحصار از این بازار و دسترسی آسان و ارزان مردم به وکیل طرح شناسایی این صنف به عنوان کسب و کار را مطرح کنند.  با تایید این طرح در شورای نگهبان و اجرایی شدن این قانون علاوه بر دسترسی بیشتر مردم به خدمات حقوقی، عدالت اجتماعی با سرعت بیشتری در کشور رشد خواهد کرد چرا که مردم با در اختیار داشتن وکیل، آگاهی بیشتر نسبت به حقوق خود کسب خواهند کرد و اجازه زورگویی دیگران را نخواهند داد.

در ادامه گزارش ویدئویی جهت از این اتفاق مثبت را ببینید.