واکنش گوینده خبر به شرکت در کارآزمایی واکسن کرونا
واکنش گوینده خبر به شرکت در کارآزمایی واکسن کرونا
‏استقبال هموطنان و دوستان برای شرکت در مرحله کار آزمایی بالینی واکسن کرونا موسسه رازی ‎کووپارس بسیار افزایش یافته. دم همگی گرم. من هم خوبم شکر خدا.