واکنش کاربران فضای مجازی نسبت به بازگشت به برجام
واکنش کاربران فضای مجازی نسبت به بازگشت به برجام
کاربران توییتری نسبت به اظهارات اخیر برخی مسئولین درباره بازگشت به برجام واکنش نشان دادند.

به گزارش جهت کاربران فضای مجازی نسبت به اظهارات یرخی از دولتمردان درباره بازگشت به برجام در دوره ریاست جمهوری بایدن واکنش نشان داده و خسارات ناشی از تصویب برجام به کشور را یادآور شدند.