واکنش فرزند شهید همت به شهادت سردار حجازی
واکنش فرزند شهید همت به شهادت سردار حجازی
توییت فرزند شهید همت و احتمال ترور بیولوژیک سردار حجازی.