خواسته مسیح علینژاد از مجامع بین الملل: تحریم‌ها را برای فشار بر قشر متوسط بیشتر کنید!
خواسته مسیح علینژاد از مجامع بین الملل: تحریم‌ها را برای فشار بر قشر متوسط بیشتر کنید!
مسیح علینژاد اپوزیسیون خارج نشین در مصاحبه‌ای با شبکه LBC از مجامع بین‌الملل خواست تا با افزایش فشار تحریم ها، علاوه بر قشر ضعیف جامعه ایران، معیشت قشر متوسط را نیز تحت فشار قرار دهد.