مجلس چیز خوبی است؛ بشرطی که هرچه من میگویم تصویب کند!
مجلس چیز خوبی است؛ بشرطی که هرچه من میگویم تصویب کند!
سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نسبت به حملات اخیر رئیس جمهور به مجلس واکنش نشان داد.

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: امروز با یکی از اساتید تاریخ تلفنی صحبت میکردم. بحث حملات اخیر آقای رئیس جمهور به مجلس پیش آمد.

گفت: وقتی محمدعلیشاه مجلس را به توپ بست، به او گفتند مجلس چیز خوبی است. قانون تصویب میکند، کشور قانونمند میشود.

محمدعلیشاه جواب داد: بله چیز خوبی است

بشرطی که هرچه من میگویم تصویب کند!