فیلم/ وقتی اینترنت وزارت ارتباطات هم قطع شد!
فیلم/ وقتی اینترنت وزارت ارتباطات هم قطع شد!
از وزارت ارتباطاتی که حتی قادر به تامین اینترنت با کیفیت برای خود نیست، انتظار دارید اینترنت با کیفیت بریا مردم مهیا کند؟

به گزارش جهت، از وزارت ارتباطاتی که حتی قادر به تامین اینترنت با کیفیت برای خود نیست، انتظار دارید اینترنت با کیفیت بریا مردم مهیا کند؟