فیلم/ قمه کشی در پمپ بنزین!
فیلم/ قمه کشی در پمپ بنزین!
یک مرد در پمپ بنزین با قمه مورد ضرب و شتم راننده خشمگین قرار گرفت.