فیلم/ روایت مذاکره، امتیازخواهی و تحریم
فیلم/ روایت مذاکره، امتیازخواهی و تحریم
برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام پس از آن به سرانجام رسید که غرب در قالب مذاکره، سودای امتیازخواهی از ایران را در سر می‌پروراند.