دور دورهای شبانه و دهن کجی به مدافعان سلامت!
دور دورهای شبانه و دهن کجی به مدافعان سلامت!
علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت در توییتی نوشت :درست در شب‌هایی که پرستاران در بخش‌های کرونابرای مرگ و زندگی بیماران می‌جنگند بچه پولدارهای تهران!برای اینکه ثابت کنند بامردم عادی متفاوت هستند برای دور دور‌های شبانه رسما فراخوان می‌دهند...