داخل خانه هم ماسک بزنید لطفا!
داخل خانه هم ماسک بزنید لطفا!
وزرای بهداشت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مردم خود خواستند حتی داخل خانه نیز ماسک بزنند.