احمد مهرانفر در واکنش به پایان ریاست جمهوری ترامپ استوری جالبی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.