اینفوگرافیک/ نیمی از مردان متاهل ایرانی تک فرزنداند!
اینفوگرافیک/ نیمی از مردان متاهل ایرانی تک فرزنداند!
۲۰.۴ درصد مردان متاهل کشور بدون ‌فرزند، ۳۱.۱ درصد تک‌فرزند و ۳۱.۷ درصد دوفرزند دارند؛ به بیان دیگر از هر دو مرد متاهل ایرانی، یک نفر بی‌فرزند و تک‌فرزند است‌.