اینفوگرافیک/ جرایم مالکان متخلف خانه‌های خالی چیست؟
اینفوگرافیک/ جرایم مالکان متخلف خانه‌های خالی چیست؟
در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی شود، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه پرداخت خواهد کرد.