اینفوگرافیک/ تداخلات دارویی مرگ آور
اینفوگرافیک/ تداخلات دارویی مرگ آور
در تداخل دارویی عوارض ناخواسته ای از ترکیب و مصرف هم ‌زمان دو یا چند دارو ناشی می‌شود، اینفوگرافیک زیر خطرناک بودن مصرف همزمان داروها را نشان می‌دهد.