آخوندی: اگر ما نبودیم، قحطی کل ایران را فراگرفته بود!
آخوندی: اگر ما نبودیم، قحطی کل ایران را فراگرفته بود!
پی‌نوشت: تصاویر تزئینی است که مربوط به مریخ بوده و ربطی به کارآمدی و دستاوردهای دولت بنفش ندارد...